Title
Titel
PageContent


Access

All libraries of the Library and Information Service are accessible to all students of the University. Access control at the Stellenbosch University Library and branch libraries requires swiping a valid SU student card. See Library hours.


Borrowing privileges

 • Number of loans: 15 items
 • Borrowing period:  30 days per item
 • Renewals: 2 per item (within maximum renewal period of 90 days) unless someone else has requested it.
  Renew online or ask a staff me​​mber.
  In person, enquire at Client Service at the SU Library or the lending desk of any of the branch libraries.  
 • Returns: To Client Service at the SU Library or the lending desk of any of the branch libraries.
  It is possible to return books by putting them in the drop boxes at the libraries’ entrances.
 • Fines for overdue items: R1.00 per item per day
 • Fine limit: R30.00 (borrowing privileges will be suspended when this limit has been exceeded)
 • Reserving books currently on loan: Free and unlimited.
  Reserve online or ask a staff me​​mber
  In person, enquire at Client Service at the SU Library or the lending desk of any of the branch libraries.
 • Material available to borrow: All items marked "Loanable"
 • Lost/damaged books: Replacement value payable to the Library and Information Service

Services

Information services & research support

Please consult the following library webpages and guides:
Your faculty librarian is available by appointment.
An electronic information service is available at Ask a Librarian.

Finding books, articles & other information resources

Do a Library Search on the library homepage or choose E-databases or E-journals from the FIND menu.
Guidelines are available at Find, access and use information effectively: a step by step guide. See Find information.

Finding your way around the library

Introduction to the physical and virtual library:

Library orientation & training

Consult the following training calendars:
Alternatively request a one-on-one training session via Ask a Librarian.

Off-campus e-access

All electronic resources offered by the Library and Information Service via our library homepage are available from home, office computers, laptops or mobile phones. Use your SU network username and password to sign in. If you do not have your own SU network username and password. See Off-campus e-access.

Off-campus document delivery

Library material can be sent to students not residing on campus and who are prepared to pay for the service. See Off-campus document delivery.


Interlibrary loans

Material not available in any of the libraries of the Library and Information Service may be borrowed from other libraries. See Interlibrary loans.

Short loans

 • Frequently used items
 • Only available to SU students and staff.
 • Number of items: 3
 • Loan period during library hours for use in the library: 3 hours
 • Loan period when the library is closed: overnight (out 30 min before closing; back 30 min after opening)
 • Fines for late returns: R10.00 per hour after a grace period of 30 min

Internet & wireless access

Internet and wireless access is available in all libraries to Stellenbosch University staff and students registered on the University network. See Wireless access.

Print, copy & scan

Staff and students are able to print, copy and scan at any secure pull print printer available in the libraries by using your student/staff card. See Print, copy & scan.

Room bookings

Various rooms are available to book. See Bookings.


Bladsy Inhoud


Toegang

Alle biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens is toeganklik vir alle studente van die Universiteit. Toegang tot die Universiteit Stellenbosch Biblioteek en die takbiblioteke is met 'n geldige studentekaart. Sien Biblioteekure.

Uitleenvoorregte

 • Aantal lenings: 15 items
 • Uitleenperiode:  30 dae per item
 • Hernuwings: 2 keer per item (binne maksimum hernuwingsperiode van 90 dae), behalwe indien bespreek deur iemand anders. Hernu aanlyn of vra 'n personeellid.
  In persoon, doen navraag by Kliëntediens in die US Biblioteek of die uitleentoonbank van enige van die takbiblioteke.

 • Terugbesorging: By Kliëntediens in die US Biblioteek of die uitleentoonbank van enige van die takbiblioteke. Boeke kan terugbesorg word deur dit in die boekposbusse by die biblioteekingange te plaas.
 • Boetes vir laat items: R1.00 per item per dag
 • Boetegrens: R30.00 (uitleenvoorregte word daarna opgeskort)
 • Bespreek boeke wat uitgeleen is: Gratis en sonder beperking. 
  Bespreek aanlyn of vra 'n personeellid.
  In persoon, doen navraag by Kliëntediens in die US Biblioteek of die uitleentoonbank van enige van die takbiblioteke.

 • Uitleenbare materiaal: Alle items gemerk “Loanable"
 • Verlore/beskadigde boeke: Vervangingswaarde betaalbaar aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens

Dienste

Inligtingsdiens & navorsingsondersteuning

Die volgende biblioteekwebblaaie en -gidse kan geraadpleeg word:
Maak 'n afspraak met jou fakulteitsbibliotekaris.
'n Aanlyn inligtingsdiens is beskikbaar by "Vra 'n bibliotekaris" (Ask a Librarian).

Vind boeke, artikels & ander inligtingsbronne

Soek biblioteekbronne via die biblioteektuisblad of kies E-databasisse of E-Joernale vanaf die VIND-spyskaart.
Aanwysings is beskikbaar by Find, access and use information effectively: a step by step guide. Sien Find information.

Vind jou pad deur die biblioteek

Inleiding tot die fisiese en virtuele biblioteek:

Biblioteekoriëntering en -opleiding

Raadpleeg die volgende opleidingskalenders:​​​

'n Ander opsie is om vir 'n persoonlike opleidingsessie via Ask a Librarian te vra.

Afkampus- e-toegang

Al die elektroniese bronne waarop die Biblioteek- en Inligtingsdiens inteken, is via die biblioteektuisblad ook vanaf huis-, kantoor- en skootrekenaars of selfone toeganklik. Gebruik jou US-netwerkgebruikersnaam en -wagwoord om in te teken. Sien Afkampus- e-toegang.

Afkampusdokumentlewering

Biblioteekmateriaal kan teen betaling na studente wat nie op kampus is nie, gestuur word. Sien Afkampusdokumentlewering.

Interbiblioteeklenings

Items wat nie in enige van die US-biblioteke beskikbaar is nie, kan van 'n ander biblioteek aangevra word. Sien Interbiblioteeklenings.

Reserwe

 • Items wat dikwels gebruik word
 • Slegs beskikbaar vir US-studente en -personeel
 • Aantal items: 3
 • Uitleenperiode tydens biblioteekure vir gebruik binne die biblioteek: 3 ure
 • Uitleenperiode wanneer die biblioteek gesluit is: oornag (uit 30 min voor sluitingstyd; terug 30 min na oopmaaktyd)
 • Boetes vir laat items: R10.00 per uur na 'n grasieperiode van 30 min

Internet & koordlose toegang

Internet en koordlose toegang is beskikbaar aan personeel en studente wat by die Universiteit Stellenbosch vir netwerktoegang geregistreer is. Sien Koordlose toegang.

Druk, kopieer & skandeer

Studente en personeel kan by enige 'secure pull print' drukker in die biblioteek druk, kopieer of skandeer deur hul studente-/personeelkaart te gebruik. Sien Druk, kopieer & skandeer.

Lokaalbesprekings

'n Verskeidenheid lokale is vir bespreking beskikbaar. Sien Besprekings.


Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent