Title
Titel
PageContent


Finding your way around the library:

SU staff and registered students

The various client categories may borrow and renew items, reserve items on loan to other clients and request material not available in the collections of the SU Library and Information Service.

All staff members and registered students of SU are automatically members with borrowing privileges at all libraries of the SU Library and Information Service.

The following clients are also eligible for borrowing privileges:

Staff of affiliated hospitals:
Staff of the Provincial Administration of the Western Cape (PAWC), affiliated with the Tygerberg and Stikland hospitals, including radiologists, dieticians, occupational therapists, physiotherapists, general practitioners and nursing staff; lecturers of the Western Province Nursing College; staff of Karl Bremer Hospital.

Ukwanda Clinical Outreach: 
Designated professional health care staff assisting students of the Faculty of  Medicine and Health Sciences working in communities which form part of Ukwanda Clinical Outreach. Contact us to make arrangements for membership and access to the library after hours. 

This membership provides on-campus services only, including lending privileges of 3 books for 2 weeks.

Elective students:
Visit the information desk in the library to register as a member to enable use of library services.

Guides that provide information on access and services for specific client groups:

Guides for assistance on access and services according to the faculties that are served from the Medicine & Health Sciences Library:
  • Medicine & Health Sciences
  • Postgraduate & researcher guide
  • Systematic reviews

Bladsy Inhoud

 

Vind jou pad deur die biblioteek:

  • Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Biblioteek: Vloerplan

US personeel en geregistreerde studente

Kliënte kan materiaal uitneem en hernu, materiaal wat reeds aan ander kliënte uitgereik is, bespreek, en materiaal wat nie in die versamelings van die US Biblioteek- en Inligtingsdiens is nie, van ander biblioteke laat aanvra.

US personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch is outomaties lede van alle biblioteke van die US Biblioteek- en Inligtingsdiens.

Die volgende kliënte kwalifiseer ook vir uitleenvoorregte:

Personeel van geaffilieerde hospitale:
Personeellede van die Provinsiale Administrasie van die Wes-Kaap (PAWK) verbonde aan Tygerberg- en Stiklandhospitaal, insluitend radioloë, dieetkundiges, arbeidsterapeute, fisioterapeute, algemene praktisyns en verpleegkundiges; dosente van die Wes-Kaap Kollege van Verpleging; personeel van Karl Bremerhospitaal.

Ukwanda Landelike Kliniese Skool:
Aangewese professionele gesondheidspersoneel wat studente van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe ondersteun wat in gemeenskappe werk wat deel uitmaak van die Ukwanda kliniese uitreik. Kontak ons om reëlings vir biblioteeklidmaatskap en na-uurse toegang te tref.

Hierdie lidmaatskap maak slegs voorsiening vir dienste aan instapgebruikers, insluitend die leen van 3 boeke vir 2 weke.

Elektiewe studente:
Besoek die uitleentoonbank om vir uitleenvoorregte te registreer en van biblioteekdienste en -fasiliteite gebruik te maak.

Gidse oor toegang en dienste vir spesifieke kliëntegroepe:
Gidse vir hulp met toegang en dienste wat uit die Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek bedien word:
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent