Title
Titel
PageContent

Access

All libraries of the Library and Information Service are accessible to all students of the University. Access control at the Stellenbosch University Library and branch libraries requires swiping a valid SU student card. See Library hours.

Borrowing privileges

 • Number of loans: 6 items
 • Borrowing period: 14 days per item
 • Renewals: 2 per item (within maximum renewal period of 42 days) unless someone else has requested it. Renew online or  ask a staff me​​mber.
 • Returns: To any of the libraries of the Library and Information Service
 • Fines for overdue items: R1.00 per item per day
 • Fine limit: R30.00 (borrowing privileges will be suspended when this limit has been exceeded)
 • Reserving books currently on loan: Free and unlimited. Reserve online or ask a staff member
 • Material available to borrow: All item types except where POLICY is indicated as “Not loanable"
 • Lost/damaged books: Replacement value payable to the Library and Information Service

Services

Short loans

 • Frequently used items
 • Only available to SU students and staff
 • Number of items: 3
 • Loan period during library hours for use in the library: 3 hours
 • Loan period when library is closed: overnight (out 30 min before closing time; back 30 min after opening)
 • Fines for late items: R10.00 per hour after a grace period of 30 min

Print, copy & scan

Staff and students are able to print, copy and scan at any secure pull print printer available in the library by using your student/staff card. You are also able to print, copy or scan by using your student/staff card at Maties Copy & Print Shop that is situated in the Neelsie Student Centre. See Print, copy & scan.

Finding books, articles & other information resources

Do a Library Search on the library homepage or choose E-databases or E-journals from the FIND menu.
Guidelines are available at Find, access and use information effectively: a step by step guide. See Find information.


Finding your way around the library

Introduction to the physical and virtual library:

Internet & wireless access

Internet and wireless access is available to Stellenbosch University staff and students registered on the University network. See Wireless access.

Library orientation & training 

Consult the following training calendars:

Electronic resources

Library Search, the search function on the library homepage, searches across the Library’s electronic resources.


Off-campus e-access

All electronic resources offered by the Library and Information Service via our library homepage are available from home, office computers, laptops or mobile phones. Use your SU network username and password to sign in. See Off-campus e-access.

Information services

An online information service is available at Ask a Librarian. Alternatively contact your faculty librarian for assistance.

Interlibrary loans

Material not available in any of the libraries of the Library and Information Service may be borrowed from other libraries. See Interlibrary loans.

Off-campus document delivery

Library material can be sent to students not residing on campus and who are prepared to pay for the service. See Off-campus document delivery.

Room bookings

Various rooms are available to book. See Bookings.
Bladsy Inhoud


Toegang

Alle bibliotekevan die Biblioteek- en Inligtingsdiens is toeganklik vir alle studente van die Universiteit. Toegang tot die Universiteit Stellenbosch Biblioteek en die takbiblioteke is met 'n geldige US-studentekaart. Sien Biblioteekure.

Uitleenvoorregte

 • Aantal lenings: 6 items
 • Uitleenperiode: 14 dae per item
 • Hernuwings: 2 keer per item (binne maksimum hernuwingsperiode van 42 dae), behalwe indien bespreek deur iemand anders. Hernu aanlyn of vra 'n personeellid.
 • Terugbesorgings: By enige van die biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens
 • Boetes vir laat items: R1.00 per item per dag
 • Boetegrens: R30.00 (uitleenvoorregte word daarna opgeskort)
 • Bespreek boeke wat uitgeleen is: Gratis en sonder beperking. Bespreek aanlyn of vra 'n personeellid
 • Uitleenbare materiaal: Alle itemtipes behalwe waar POLICY aangedui is as “Not loanable"
 • Verlore/beskadigde boeke: Vervangingswaarde betaalbaar aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens

Dienste


Reserwe

 • Items wat dikwels gebruik word
 • Slegs beskikbaar vir US-studente en -personeel
 • Aantal items: 3
 • Uitleenperiode tydens biblioteekure vir gebruik binne die biblioteek: 3 ure
 • Uitleenperiode wanneer die biblioteek gesluit is: oornag (uit 30 min voor sluitingstyd; terug 30 min na oopmaaktyd)
 • Boetes vir laat items: R10.00 per uur na 'n grasieperiode van 30 min

Druk, kopieer & skandeer

Studente en personeel kan by enige 'secure pull print' drukker in die biblioteek druk, kopieer of skandeer deur hul studente-/personeelkaart te gebruik. Jy kan ook druk, kopieer of skandeer deur jou studente-/personeelkaart by die Maties Copy & Print winkel in die Neelsie Studentesentrum te gebruik. Sien Druk, kopieer & skandeer.

​Vind boeke, artikels & ander inligtingsbronne

Gebruik die soekfunksie op die biblioteektuisblad of kies E-databasisse of E-tydskrifte vanaf die VIND-spyskaart.
Aanwysings is beskikbaar by Find, access and use information effectively: a step by step guide. Sien Find information.

Vind jou pad deur die biblioteek

Inleiding tot die fisiese en virtuele biblioteek:
 • Universiteit Stellenbosch Biblioteek : Vloerplan
 • Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek: Vloerplan

Internet & koordlose toegang

Internet en koordlose toegang is beskikbaar aan personeel en studente wat by die Universiteit Stellenbosch vir netwerktoegang geregistreer is. Sien Koordlose toegang.

Biblioteekoriëntering & -opleiding

Raadpleeg die volgende opleidingskalenders:
'n Ander opsie is om vir 'n persoonlike opleidingsessie via Ask a Librarian te vra.

Elektroniese bronne

Die soekfunksie op die biblioteektuisblad soek deur die Biblioteek se elektroniese bronne.

Afkampus- e-toegang

Al die elektroniese bronne waarop die Biblioteek- en Inligtingsdiens inteken is via die biblioteektuisblad ook vanaf huis-, kantoor- en skootrekenaars of selfone toeganklik. Gebruik jou US-netwerkgebruikersnaam en -wagwoord om in te teken. Sien Afkampus- e-toegang.


Inligtingsdiens

'n Aanlyn inligtingsdiens is beskikbaar by "Vra 'n bibliotekaris" (Ask a Librarian). As alternatief kontak jou fakulteitsbibliotekaris.

Interbiblioteeklenings

Items wat nie in enige van die US-biblioteke beskikbaar is nie, kan van 'n ander biblioteek aangevra word. Sien Interbiblioteeklenings.

Afkampusdokumentlewering

Biblioteekmateriaal kan teen betaling na studente wat nie op kampus is nie, gestuur word. Sien Afkampusdokumentlewering.

Lokaalbesprekings

'n Verskeidenheid lokale is vir bespreking beskikbaar. Sien Besprekings.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent