Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
​​​​​Selected services are provided to prospective postgraduate students to facilitate preliminary research and the writing of research proposals.

Access

Visitors (such as prospective postgraduates) do not have walk-in access to the libraries. They may however contact SU Library Client Service, SU Library Special Collections, Music Library, Theology Library, Engineering and Forestry Library, Medicine and Health Sciences Library or Bellville Park Campus Library to make an appointment. See Library hours.

Visitors who qualify for lending privileges may use the Request a Book for Pickup service.
 

Borrowing privileges

A recommendation form, completed and signed by the supervisor of the prospective postgraduate student, must be handed in at the  library.
 • Number of loans: 15 items
 • Borrowing period: 30 days per item
 • Renewals: 2 per item (within maximum renewal period of 90 days) unless someone else has requested it. Renew online or ask a staff member 
 • Returns: To any of the libraries of the Library and Information Service
 • Fines for overdue items: R1.00 per item per day
 • Fine limit: R30.00 (borrowing privileges will be suspended when this limit has been exceeded)
 • Reserving books currently on loan: Free and unlimited. Reserve online or ask a staff member 
 • Material available to borrow: All item types where POLICY is indicated as “Unrestricted"
 • Lost/damaged books: Replacement value payable to the Library and Information Service

Services


Information services & research support

Please consult the following library guides:
Your faculty librarian is available by appointment. Make an online appointment.
An electronic information service is available at Ask a Librarian.

Short loans

 • Frequently used items
 • Only available to SU students and staff
 • Number of items: 3
 • Loan period during library hours for use in the library: 3 hours
 • Loan period when library is closed: overnight (out 30 min before closing time; back 30 min after opening)
 • Fines for late items: R10.00 per hour after grace period of 30 min

Finding books, articles & other information resources

Do a Library Search on the library homepage or choose E-databases or E-journals from the FIND menu. Guidelines are available at Find, access and use information effectively: a step by step guide. See Find information.


Finding your way around the library

Introduction to the physical and virtual library:

Internet & wireless access

No internet and wireless access is available to prospective postgraduate students in any of the libraries. Internet and wireless access is limited to Stellenbosch University staff and students registered on the University network. See Wireless access.

Library orientation & training

Consult the following training calendars:

Alternatively request a one-on-one training session by appointment via Ask a Librarian.

Electronic resources

Library Search, the search function on the library homepage, searches across the Library’s electronic resources.

Off-campus e-access

All electronic resources offered by the Library and Information Service via our library homepage are available from home, office computers, laptops or mobile phones. Use your SU network username and password to sign in. If you do not have your own SU network username and password, see Off-campus e-access.

Print, copy & scan

For prospective postgraduate students cash facilites are available at any of the libraries. See Print, copy & scan for fees.

Interlibrary loans

Material not available in any of the libraries of the Library and Information Service may be borrowed from other libraries. See Interlibrary loans

Off-campus document delivery

Library material can be sent to students not residing on campus and who are prepared to pay for the service. See Off-campus document delivery.
Bladsy Inhoud
Uitgesoekte dienste word aan voornemende nagraadse studente gebied om voorlopige navorsing en die skryf van navorsingsvoorstelle te fasiliteer.

Toegang

Besoekers (soos voornemende nagraadse studente) het nie instaptoegang tot die biblioteke nie. Hulle mag wel per afspraak die biblioteke persoonlik besoek.  Kontak US Biblioteek Klientediens, US Biblioteek Spesiale Versamelings, Musiekbiblioteek, Teologiebiblioteek, Ingenieurs- & Bosboubiblioteek, Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek of Bellvilleparkkampusbiblioteek. Sien Biblioteekure

Besoekers wat kwalifiseer vir uitleenvoorregte kan van die Versoek om 'n boek af te haal diens gebruik maak.

Uitleenvoorregte

'n Aanbevelingsvorm moet deur die studieleier van die voornemende nagraadse student voltooi en geteken word en by die biblioteek ingehandig word.
 • Aantal lenings: 15 items
 • Uitleenperiode: 30 dae per item
 • Hernuwings: 2 per item (binne maksimum hernuwingsperiode van 90 dae) behalwe as iemand anders dit bespreek het. Hernu aanlyn of doen navraag by 'n personeellid 
 • Terugbesorgings: By enige van die biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens
 • Boetes vir laat items: R1.00 per item per dag
 • Boetegrens: R30.00 (uitleenvoorregte word daarna opgeskort)
 • Bespreek boeke wat uitgeleen is: Gratis en sonder beperking. Bespreek aanlyn of doen navraag by 'n personeellid 
 • Uitleenbare materiaal: Alle itemtipes waar POLICY aangedui is as “Unrestricted"
 • Verlore/beskadigde boeke: Vervangingswaarde betaalbaar aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens

Dienste


Inligtingsdiens & navorsingsondersteuning

Die volgende biblioteekgidse kan geraadpleeg word:
Maak 'n afspraak met jou fakulteitsbibliotekaris.
'n Aanlyn inligtingsdiens is beskikbaar by "Vra 'n bibliotekaris" (Ask a Librarian).

Reserwe

 • Items wat dikwels gebruik word
 • Slegs beskikbaar vir US-studente en -personeel
 • Aantal items: 3
 • Uitleenperiode tydens biblioteekure vir gebruik binne die biblioteek: 3 ure
 • Uitleenperiode wanneer die biblioteek gesluit is: oornag (uit 30 min voor sluitingstyd; terug 30 min na oopmaaktyd)
 • Boetes vir laat items: R10.00 per uur na 'n grasieperiode van 30 min

Vind boeke, artikels & ander inligtingsbronne

Gebruik die soekfunksie op die biblioteektuisblad of kies E-databasisse of E-tydskrifte vanaf die VIND-spyskaart.
Aanwysings is beskikbaar by Find, access and use information effectively: a step by step guide. Sien Find information.


Vind jou pad deur die biblioteek

Inleiding tot die fisiese en virtuele biblioteek:

 • Universiteit Stellenbosch Biblioteek: Vloerplan
 • Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek: Vloerplan

Internet & koordlose toegang

Geen internet en koordlose toegang is beskikbaar vir voornemende nagraadse studente binne enige van die biblioteke nie. Internet en koordlose toegang is beperk tot personeel en studente wat by die Universiteit Stellenbosch vir netwerktoegang geregistreer is. Sien Koordlose toegang.

Biblioteekoriëntering & -opleiding

Raadpleeg die volgende opleidingskalenders:
 'n Ander opsie is om vir 'n persoonlike opleidingsessie via Ask a Librarian te vra.

Elektroniese bronne

Die soekfunksie op die biblioteektuisblad soek deur die Biblioteek se elektroniese bronne.

Afkampus- e-toegang

Al die elektroniese bronne waarop die Biblioteek- en Inligtingsdiens inteken via die biblioteek se tuisblad is ook vanaf huis-, kantoor- en skootrekenaars of selfone toeganklik. Gebruik jou US-netwerkgebruikersnaam en -wagwoord om in te teken. Indien jy nie in besit is van 'n eie US-netwerkgebruikersnaam en -wagwoord nie, sien Afkampus- e-toegang.

Druk, kopieer & skandeer

Kontantfasiliteite is vir voornemend nagraadse studente beskikbaar binne enige van die biblioteke. Sien Druk, kopieer​ & skandeer vir die tariewe.

Interbiblioteeklenings

Items wat nie in enige van die US-biblioteke beskikbaar is nie, kan van 'n ander biblioteek aangevra word. Sien Interbiblioteeklenings.

Afkampusdokumentlewering

Biblioteekmateriaal kan teen betaling na studente wat nie op kampus is nie, gestuur word. Sien Afkampusdokumentlewering.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent