Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
If you are a SU network registered student, you will have access to a wealth of electronic publications available in full-text from off-campus via our library homepage. Type your search terms in the search box or choose E-Databases, E-Journals or SU Research Output (E-theses) from the FIND menu. Sign in with your SU network username and password. See Off-campus electronic access for more information.

Sign up for off-campus document delivery

In addition to off-campus e-access​ to all the e-resources the library subscribes to, undergraduate and postgraduate students (registered and prospective) who do not reside on campus and who are prepared to pay for the delivery of hard copy books and documents to them, may sign up for off-campus document delivery.

Complete the off-campus document delivery e-form and send the full bibliographic details of the books, theses or journal articles required for your studies to the contact persons by e-mail.
 

Costs

Standard charges for photocopying, postage and courier services apply. Costs will be charged to your university account.
 

Contact persons

Stellenbosch University Library
Lizel Johnson
Tel: +27 21 808 2275 (​office hours: Mon - Fri: 8:00 - 16:30)

Medicine & Healh Sciences Library

Pamela Nyokwana (office hours: Mon - Fri: 9:00 - 13:45)
Tel: +27 21 938 9115 

Theology Library

Annemarie Eagleton (office hours: Mon - Fri: 9:00 - 13:45)
​Tel: +27 21 808 3507


How will it work?

To avoid disappointment off-campus students signed up for document delivery and visiting the library in person for assistance are encouraged to make appointments with the contact persons. The contact persons will:
 • request the documents via interlibrary loans from another library, if necessary;
 • make photocopies or scan copies (within the limits of the copyright law, that is only one article per journal issue and one chapter per book);
 • issue the books to the student's library account;
 • send journal articles and scanned photocopies by e-mail;
 • send books from the Stellenbosch University and Theology libraries according to the student's preferred service, either by courier or registered mail;
 • send books from the Medicine & Health Science Library by registered mail only.

Collection of  library material

Off-campus students are responsible to collect the library material from the post office, renew the items on loan before the due date or return them either in person or by registered mail.
 

Borrowing period

Signed up students receive an extended borrowing period of 2 months.


Renew material online

Books may be renewed twice unless requested by another client. More information is available on the Renew page under Borrowing.


​FAQs

Why do I have to sign up for off-campus document delivery?
To enable delivery of documents to your off-campus location and to collect the fees involved, a record of your contact details is required. As a signed-up off-campus student you will also receive an extended borrowing period of 2 months. 
 
Are books delivered to other countries?
No books of the Library and Information Service will be mailed to other countries. Scanned pages from books (within the limits of the copyright law) and journal articles can, however, be e-mailed to signed-up off-campus students living abroad. 


What if I still need access to other libraries?
Complete and submit the e-form to request a referral letter that needs to be presented to the other university libraries to gain access. Read more about this service at Visiting and using other university libraries.

What other services are available to signed-up off-campus students?
All other services, as explained in the undergraduate, postgraduate and prospective postgraduate guides are available to signed-up off-campus students.

Faculty librarians may be contacted for research support, assistance in finding information, reference techniques and library training.

When visiting Stellenbosch, you may also borrow and return books at the lending section of the Stellenbosch University Library or at the relevant branch libraries. 
Bladsy Inhoud

Vir US-netwerkgeregistreerde studente is 'n groot hoeveelheid elektroniese publikasies volteks beskikbaar van buite die kampus via die biblioteek se tuisblad. Tik jou soekterme in die soekboks of kies E-Databasisse, E-Tydskrifte of US-navorsingsuitsette vanaf die VIND-spyskaart. Teken aan met jou US-netwerkgebruikersnaam en -wagwoord. Sien Afkampus- e-toegang vir meer ligting.

Doen aansoek vir afkampusdokumentlewering

Addisioneel tot afkampus e-toegang tot al die e-bronne waarop die biblioteek inteken, kan voorgraadse en nagraadse studente (geregistreerd en voornemend) wat nie op die kampus woon nie, teen betaling harde kopieë uit die biblioteekvoorraad aanvra vir aflewering. 

Voltooi die afkampusdokumentlewering e-vorm en stuur die volledige bibliografiese besonderhede van boeke, tesisse of tydskrifartikels aan die kontakpersone vir afkampusdokumentlewering per e-pos.


Koste

Standaardfooie word vir fotokopiëring, pos- en koerierdienste gehef en die student se universiteitsrekening word daarmee gedebiteer.

Kontakpersone

Universiteit Stellenbosch Biblioteek​
Lizel Johnson
Tel: +27 21 808 2275 (​​kantoorure:​ ​Ma-Vr 8:00 -16:30)

Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek

Pamela Nyokwana
​Tel: +27 21 808 2275 (kantoorure: Ma-Vr 9:00-13:45)

Teologie Biblioteek
Annemarie Eagleton
​Tel: +27 21 808 3507 (​​kantoorure:​ ​Ma-Vr 9:00 -16:30)

Hoe sal dit werk?

Om teleurstelling te voorkom, word studente wat vir afkampusdokumentlewering aansoek gedoen het, en die biblioteek in persoon vir bystand besoek, aangemoedig om afsprake met die kontakpersone te maak. Die kontakpersone sal:

 • dokumente deur interbiblioteeklenings elders aanvra, indien nodig;
 • bladsye fotokopieer en skandeer (onderhewig aan kopieregwetgewing);
 • boeke op die student se biblioteekrekord uitreik;
 • elektroniese tydskrifartikels en geskandeerde fotokopieë per e-pos aanstuur;
 • boeke vanaf die Universiteit Stellenbosch en Teologie biblioteke volgens die student se voorkeur, per koerier of geregistreerde pos aanstuur;
 • boeke vanaf die Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek per geregistreerde pos aanstuur.

Afhaal van biblioteekmateriaal

Afkampusstudente moet self die biblioteekmateriaal by die poskantoor afhaal en weer vóór die vervaldatum hernu of by die biblioteek terugbesorg, hetsy persoonlik of per geregistreerde pos.

Uitleenperiode

Studente wat aansoek gedoen het vir afkampusdokumentlewering ontvang 'n langer uitleenperiode van 2 maande.


Hernu materiaal aanlyn

Boeke kan twee keer hernu word, tensy dit deur 'n ander kliënt bespreek is. Meer inligting is beskikbaar op die Hernu-bladsy onder Uitleen.


Gereelde vrae

Hoekom moet ek vir afkampusdokumentlewering aansoek doen?
Die biblioteek het korrekte kontakbesonderhede nodig om items te laat aflewer en die koste van aflewering in te vorder. Studente wat aansoek gedoen het is ook geregtig op 'n langer uitleenperiode van 2 maande. 

Word dokumente na ander lande gestuur?
Die biblioteek stuur nie biblioteekboeke na ander lande nie. Versoeke vir afskrifte van bladsye uit boeke (onderhewig aan kopieregwetgewing) en tydskrifartikels kan wel gerig word aan die kontakpersone.

Hoe kan ek toegang tot ander biblioteke verkry, indien nodig?
Voltooi die e-vorm en rig 'n versoek vir 'n verwysingsbrief waarmee aansoek gedoen kan word om ander universiteitsbiblioteke te besoek. Lees meer oor hierdie diens by Besoek en gebruik ander universiteitsbiblioteke. 

Watter ander dienste is beskikbaar vir studente wat aansoek gedoen het vir afkampusdokumentlewering?
Al die dienste soos beskryf in die voorgraadse, nagraadse en voornemende nagraadse gidse is ook vir afkampusstudente beskikbaar.

Fakulteitsbibliotekarisse kan gekontak word vir navorsingsondersteuning, hulp met die soek van inligting, verwysingstegnieke en biblioteekopleiding.

Boeke kan ook uitgeleen of terugbesorg word by die Universiteit Stellenbosch Biblioteek en takbiblioteke wanneer 'n afkampusstudent Stellenbosch besoek.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent