Home

Page Content

Title
Titel
PageContent

​The Library and Information Service offers special services and privileges to alumni of the Stellenbosch University.

Access

Visitors (such as Alumni and prospective postgraduates) do not have walk-in access to the libraries. They may however contact SU Library Client Service, SU Library Special Collections, Music Library, Theology Library, Engineering and Forestry Library, Medicine and Health Sciences Library or Bellville Park Campus Library to make an appointment. Photo identification is essential to sign in at Security. Alumni with borrowing privileges need a membership card for the current year as additional identification.

Visitors who qualify for lending privileges may use the Request a Book for Pickup service.

During the 1st exam period the SU Library is accessible for SU staff, SU students, CHELSA borrowers, Alumni and other visitors with borrowing privileges only. ​See also more information concerning the use of the SU Library under Services below. See Library hours.

The library is not available for study purposes only.​

Borrowing privileges

Please apply at Client Service at the SU Library or the lending desk of any of the branch libraries. Verification will be done on SU alumni database. Proof of address are required. 

Borrowing privileges available to alumni who reside within a 150 km radius of Stellenbosch:
 • Membership fee: R105.00 for 3 months; R420.00 per annum
 • Number of loans: 3 items
 • Borrowing period: 14 days per item
 • Renewals: 2 per item (within maximum renewal period of 42 days) unless someone else has requested it. Renew online or enquire at the lending desk.
 • Returns: To any of the libraries of the Library and Information Service
 • Fines for overdue items: R1.00 per item per day
 • Fine limit: R30.00 (borrowing privileges will be suspended when this limit has been exceeded)
 • Reserving books currently on loan: Free and unlimited. Reserve online or enquire at the lending desk.
 • Material available to borrow: All item types where POLICY is indicated as “Unrestricted"
 • Lost/damaged books: Replacement value payable to the Library and Information Service

Services

Electronic resources the Library pays for

Due to licensing agreements, off-campus access to the electronic resources the Library pays for is restricted to currently registered students and staff members of Stellenbosch University.

Electronic resources freely available (open access)

Open access resourcesThe resources in this library guide are regarded as Open Access and therefore freely available to anyone. It includes a section on how to find open access resources in the library catalogue.
SUNDigitalImages and photos of student life, music, literature, Die Matie; Vrye Weekblad; Noseweek, etc.
SUNScholarArticles, book chapters, theses and dissertations, conference papers of SU staff and students
SUNScholarData Research data of SU staff and students
SUNJournalsOpen access journals hosted by the Library
Google ScholarAllows users to search for digital or physical copies of articles, whether online or in libraries. Some digital copies may be freely available.
Google BooksThe world's most comprehensive index of full-text books
CoreThe world's largest collection of open access research papers
The Internet ArchiveA non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more


Information services

Basic information services are provided. These include assistance to become self-sufficient in finding sources and information, in either printed or electronic format. Should assistance be required, please enquire at Client Service in the Stellenbosch University Library or ask any staff member at the various branch libraries. For general enquiries concerning the Library's collections and services, Ask a Librarian may be used.

Finding books, articles & other information resources

Visitors may, from their own devices with internet access, do a Library Search on the library homepage. Guidelines are available at Find, access and use information effectively: a step by step guide. See Find information. Visitors will only be able to view the open access content. See the section How to find open access resources in the library catalogue in the Open access resources library guide.

Due to licensing agreements, off-campus access to electronic resources that the Library pays for, are restricted to currently registered students and staff members of Stellenbosch University.

Internet & wireless access

No internet and wireless access is available to alumni in any of the libraries. Internet and wireless access is limited to Stellenbosch University staff and students registered on the University network. 

Short loans

The service is restricted to staff and registered students of Stellenbosch University.

Interlibrary loans

The service is restricted to staff and registered students of Stellenbosch University.


Print, copy & scan

For alumni, and other visitors cash facilities are available at any of the libraries. See Print, copy & scan for fees.

Bladsy Inhoud

Die Biblioteek- en Inligtingsdiens bied spesiale dienste en voorregte aan alumni van die Universiteit Stellenbosch.

Toegang

Besoekers (soos Alumni en voornemende nagraadse studente) het nie instaptoegang tot die biblioteke nie. Hulle mag wel per afspraak die biblioteke persoonlik besoek.  Kontak US Biblioteek Klientediens, US Biblioteek Spesiale Versamelings, Musiekbiblioteek, Teologiebiblioteek, Ingenieurs- & Bosboubiblioteek, Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek of Bellvilleparkkampusbiblioteek. Foto-identifikasie is noodsaaklik om in te teken by Sekuriteit. Alumni met uitleenvoorregte benodig 'n lidmaatskap vir die huidige jaar as addisionele identifikasie.

Besoekers wat kwalifiseer vir uitleenvoorregte kan van die Versoek om 'n boek af te haal diens gebruik maak.

Gedurende die 1ste eksamengeleentheid is die US Biblioteek slegs vir US-personeel, US-studente, Alumni, CHELSA-besoekers en ander besoekers met uitleenvoorregte toeganklik. Sien ook meer inligting rakende die gebruik van die US Biblioteek onder Dienste hier onder. Sien Biblioteekure.

Die biblioteek is nie beskikbaar vir studiedoeleindes alleenlik nie.​

Uitleenvoorregte

Doen asseblief aansoek by Klientediens in die US Biblioteek of die uitleentoonbank van enige van die takbiblioteke. Besonderhede sal met behulp van die US alumni-databasis geverifieer word. 'n Bewys van adres word vereis. 

Uitleenvoorregte aan alumni wat binne 'n radius van 150 km van Stellenbosch woon:
 • Lidmaatskapfooi: R105.00 vir 3 maande;  R420.00 per jaar
 • Aantal lenings: 3 items
 • Uitleenperiode: 14 dae per item
 • Hernuwings: 2 per item (binne maksimum hernuwingsperiode van 42 dae) behalwe as iemand anders dit bespreek het. Hernu aanlyn of doen navraag by 'n personeellid.
 • Terugbesorgings: By enige van die biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens
 • Boetes vir laat items: R1.00 per item per dag
 • Boetegrens: R30.00 (uitleenvoorregte word daarna opgeskort).
 • Bespreek boeke wat uitgeleen is: Gratis en sonder beperking. Bespreek aanlyn of doen navraag by 'n personeellid. 
 • Uitleenbare materiaal: Alle itemtipes waar POLICY aangedui is as “Unrestricted"
 • Verlore/beskadigde boeke: Vervangingswaarde betaalbaar aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens

Dienste

Elektroniese bronne waarvoor die Biblioteek betaal

As gevolg van lisensie-ooreenkomste is afkampustoegang tot die elektroniese bronne waarvoor die Biblioteek betaal beperk tot studente en personeel wat tans by die Universiteit Stellenbosch geregistreer is.

Elektroniese bronne vryelik toeganklik (oop toegang)

Ooptoegangsbronne Die bronne in hierdie biblioteekgids word beskou as Oop Toegang en is vryelik toeganglik. Dit sluit 'n gedeelte in oor hoe om ooptoegangsbronne in die biblioteekkatalogus op te spoor.
SUNDigitalBeelde en foto's van die studentelewe, musiek, literatuur, Die Matie; Vrye Weekblad; Noseweek, ens.
SUNScholarArtikels, hoofstukke uit boeke, tesisse en proefskrifte, referate deur US-personeel en -studente
SUNScholarData Navorsingsdata van US-personeel en -studente
SUNJournalsOoptoegangstydskrifte wat deur die Biblioteek gehuisves word
Google ScholarStel gebruikers in staat om digitale en gedrukte kopieë van artikels te vind, hetsy aanlyn of in biblioteke. Sommige digitale kopieë mag vryelik beskikbaar wees.
Google BooksDie wêreld se mees omvattende indeks van volteks boeke
CoreDie wêreld se grootste versameling oop toegang navorsingsartikels
The Internet Archive'n Nie-winsgewende biblioteek wat uit miljoene gratis boeke, films, sagteware, musiek, webwerwe, ens. bestaan


Inligtingsdiens

Basiese inligtingsdienste word verskaf. Dit behels hulp om bronne en inligting, hetsy in papier of elektroniese formaat, self op te spoor. Doen asseblief in die Universiteit Stellenbosch Biblioteek navraag by Kliëntediens en in die takbiblioteke by enige personeellid. Vir algemene navrae oor die Biblioteek se versamelings en dienste, kan "Vra 'n bibliotekaris" (Ask a Librarian) gebruik word.

Vind boeke, artikels & ander inligtingsbronne

Besoekers kan, vanaf hul eie toestelle met internettoegang, die soekfunksie op die biblioteektuisblad gebruik. Aanwysings is beskikbaar by Find, access and use information effectively: a step by step guide. Sien Find information. Besoekers sal slegs die oop toegang inhoud kan sien. Sien die gedeelte How to find open access resources in the library catalogue in the Ooptoegangsbronne biblioteekgids.

As gevolg van lisensie-ooreenkomste, is afkampustoegang tot elektroniese bronne waarvoor die Biblioteek betaal, beperk tot studente en personeel wat tans by die Universiteit Stellenbosch geregistreer is.
 

Internet & koordlose toegang

Geen internet en koordlose toegang is beskikbaar vir alumni binne enige van die biblioteke nie. Internet en koordlose toegang is beperk tot personeel en studente wat by die Universiteit Stellenbosch vir netwerktoegang geregistreer is.

Reserwe

Die diens is beperk tot personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch.

Interbiblioteeklenings

Die diens is beperk tot personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch.


Druk, kopieer & skandeer

Kontantfasiliteite is vir alumni en ander besoekers beskikbaar binne enige van die biblioteke. Sien Druk, kopieer & skandeer vir die tariewe.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent