Title
Titel
PageContent


Alumni are welcome to use the resources of the Library and Information Service, providing this does not conflict with the primary responsibility to students, lecturers and other staff of the University.

Access

All libraries are accessible to alumni. Access is free of charge subject to positive identification with a valid identification document (photo identification is essential). See Library hours.

Borrowing privileges

Please apply at Client Service at the SU Library or the lending desk of any of the branch libraries. Verification will be done on SU alumni database. Proof of address are required. 

Borrowing privileges available to alumni who reside within a 150 km radius of Stellenbosch:
 • Membership fee: R125.00 for 3 months; R460.00 per annum
 • Number of loans: 3 items
 • Borrowing period: 14 days per item
 • Renewals: 2 per item (within maximum renewal period of 42 days) unless someone else has requested it.
  Renew online
  or ask a staff me​​mber.
 • Returns: To Client Service at the SU Library or the lending desk of any of the branch libraries. It is possible to return books by putting them in the drop boxes at the libraries’ entrances.
 • Fines for overdue items: R1.00 per item per day
 • Fine limit: R30.00 (borrowing privileges will be suspended when this limit has been exceeded)
 • Reserving books currently on loan: Free and unlimited.
  Reserve online
  or ask a staff me​​mber
  In person, enquire at Client Service at the SU Library or the lending desk of any of the branch libraries.
 • Material available to borrow: All items marked "Loanable"
 • Lost/damaged items: Replacement value payable to the Library and Information Service

Services

Electronic resources

Due to licensing agreements, access to some electronic resources is restricted to currently registered students and staff members of Stellenbosch University.

Alumni will only be able to view the open access content. See the section How to find open access resources in the library catalogue in the Open access resources library guide.


Electronic resources freely available (open access)

Open access resourcesThe resources in this library guide are regarded as Open Access and therefore freely available to anyone. It includes a section on how to find open access resources in the library catalogue.
SUNDigitalImages and photos of student life, music, literature, Die Matie; Vrye Weekblad; Noseweek, etc.
SUNScholarArticles, book chapters, theses and dissertations, conference papers of SU staff and students
SUNScholarData Research data of SU staff and students
SUNJournalsOpen access journals hosted by the Library
Google ScholarAllows users to search for digital or physical copies of articles, whether online or in libraries. Some digital copies may be freely available.
Google BooksThe world's most comprehensive index of full-text books
CoreThe world's largest collection of open access research papers
The Internet ArchiveA non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more


Finding books, articles & other information resources

Do a Library Search on the library homepage or choose E-databases or E-Journals from the FIND menu. Guidelines are available at Find, access and use information effectively: a step by step guide. See Find information.

Short loans

The service is restricted to staff and registered students at Stellenbosch University.

Interlibrary loans

The service is restricted to staff and registered students of Stellenbosch University.

Internet & wireless access

Alumni may have internet access from their own devices with wireless access.

Internet via the EduRoam world-wide Wi-Fi roaming access service for the international research and education community, are accessible for visiting students, researchers and staff from participating institutions.

Print

Print facilities are available at the Stellenbosch University Library, Music Library and Theology Library. Enquire at Client Service or the lending desk of these libraries. See Print, copy & scan for alumni and other visitors.

Bladsy Inhoud

Alumni is welkom om die Biblioteek- en Inligtingsdiens se bronne te gebruik op voorwaarde dat die gebruik nie in konflik staan met die Biblioteek- en Inligtingsdiens se primêre verantwoordelikheid teenoor die studente, dosente en ander personeel van die Universiteit nie.

Toegang

Alle biblioteke is toeganklik vir alumni. Toegang is gratis onderhewig aan toepaslike identifikasie​ (foto-identifikasie is noodsaaklik). 

Uitleenvoorregte

Doen asseblief aansoek by Klientediens in die US Biblioteek of die uitleentoonbank van enige van die takbiblioteke. Besonderhede sal met behulp van die US alumni-databasis geverifieer word. 'n Bewys van adres word vereis. 

Uitleenvoorregte aan alumni wat binne 'n radius van 150 km van Stellenbosch woon:
 • Lidmaatskapfooi: R125.00 vir 3 maande;  R460.00 per jaar
 • Aantal lenings: 3 items
 • Uitleenperiode: 14 dae per item
 • Hernuwings: 2 per item (binne maksimum hernuwingsperiode van 42 dae) behalwe as iemand anders dit bespreek het.
  Hernu aanlyn of doen navraag by 'n personeellid.  
 • Terugbesorging: By Kliëntediens in die US Biblioteek of die uitleentoonbank van enige van die takbiblioteke. Boeke kan terugbesorg word deur dit in die boekposbusse by die biblioteekingange te plaas.
 • Boetes vir laat items: R1.00 per item per dag
 • Boetegrens: R30.00 (uitleenvoorregte word daarna opgeskort).
 • Bespreek boeke wat uitgeleen is: Gratis en sonder beperking.
  Bespreek aanlyn
  of doen navraag by 'n personeellid.
 • Uitleenbare materiaal: Alle itemtipes waar POLICY aangedui is as “Loanable"
 • Verlore/beskadigde boeke: Vervangingswaarde betaalbaar aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens

Dienste

Elektroniese bronne

As gevolg van lisensie-ooreenkomste is toegang tot die elektroniese bronne beperk tot studente en personeel wat tans by die Universiteit Stellenbosch geregistreer is.

Alumni sal slegs die oop toegang inhoud kan sien.​ Sien gedeelte in die How to find open access resources in the library catalogue in die Ooptoegangsbronne biblioteekgids.

Elektroniese bronne vryelik toeganklik (oop toegang)

Ooptoegangsbronne Die bronne in hierdie biblioteekgids word beskou as Oop Toegang en is vryelik toeganglik. Dit sluit 'n gedeelte in oor hoe om ooptoegangsbronne in die biblioteekkatalogus op te spoor.
SUNDigitalBeelde en foto's van die studentelewe, musiek, literatuur, Die Matie; Vrye Weekblad; Noseweek, ens.
SUNScholarArtikels, hoofstukke uit boeke, tesisse en proefskrifte, referate deur US-personeel en -studente
SUNScholarData Navorsingsdata van US-personeel en -studente
SUNJournalsOoptoegangstydskrifte wat deur die Biblioteek gehuisves word
Google ScholarStel gebruikers in staat om digitale en gedrukte kopieë van artikels te vind, hetsy aanlyn of in biblioteke. Sommige digitale kopieë mag vryelik beskikbaar wees.
Google BooksDie wêreld se mees omvattende indeks van volteks boeke
CoreDie wêreld se grootste versameling oop toegang navorsingsartikels
The Internet Archive'n Nie-winsgewende biblioteek wat uit miljoene gratis boeke, films, sagteware, musiek, webwerwe, ens. bestaan


Vind boeke, artikels & ander inligtingsbronne

Soek biblioteekbronne via die biblioteektuisblad of kies E-databasisse of E-Joernale vanaf die VIND-spyskaart.
Aanwysings is beskikbaar by Find, access and use information effectively: a step by step guide. Sien Find information.

Reserwe

Die diens is beperk tot personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch.

Interbiblioteeklenings

Die diens is beperk tot personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch.

Internet & koordlose toegang

Alumni mag internet toegang verkry vanaf hul eie toerusting met koordlose toegang.

Internet via die EduRoam wêreldwye koordlose netwerkdienste vir die internationale navorser en onderwys gemeenskap, is toeganklik vir besoekende studente, navorsers en personeel van deelnemende instansies.

Druk

​​Druk fasiliteite is beskikbaar by die Universiteit Stellenbosch Biblioteek, Musiekbiblioteek en die Teologie Biblioteek. Navrae kan by die Kliëntediens of uitleentoonbank van hierdie biblioteke gedoen word. Sien Druk, ko​​pieer & skandeer vir alumni en ander besoekers.


Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent