Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
The main aim of the short loan service is to provide access to frequently used material for short periods to ensure that it is accessible to a large number of clients.

Course Reading Lists in SUNLearn

In keeping with modern trends in higher education and to support remote learning, the Library implemented an online Course Reading Lists system.  Course Reading Lists, powered by Leganto© from Ex Libris, enable lecturers to build and manage their reading lists directly from within SUNLearn. To learn more and to get started on your own, please visit the Course Reading Lists in SUNLearn page.


How to reserve material

 • Lecturing staff, or their assistants, provide all short loan material to the Short Loan Section.
 • All books should be accompanied by a completed reservation form.
 • Printed reservation forms are also available at the Short Loan Sections of the Stellenbosch University Library and the respective branch libraries.
 • Completed forms and material must be supplied to the Short Loan Section TWO DAYS prior to allow sufficient time for the processing of the material.

Recommended material for reservation

 • Only recommended reading material may be reserved.
 • Due to the need to limit the size of the division it is proposed that the “7 DAY LOAN" or “24 HOUR LOAN" facility be used instead.
 • Books may only be reserved for a specific course programme.
 • The short loan sections are not responsible for the replacement of stolen or lost short loan material.

Contact us

Stellenbosch University Library

Heidi Herandien  |  Tel: +27 21 808 4380
 

Branch Libraries

Engineering & Forestry
Medicine & Health Sciences
Music

Theology
USBL (Bellville Park Campus Library)

Bladsy Inhoud
Die hoofdoel van die reserwediens is om vir kort periodes toegang tot materiaal wat dikwels gebruik word te verskaf, ten einde te verseker dat dit vir ’n groot groep kliënte toeganklik is.

Kursusleeslyste in SUNLearn

In lyn met moderne tendense in hoër onderwys en om afstandsleer te ondersteun, het die Biblioteek 'n aanlyn Kursusleeslysstelsel geïmplem
enteer. Kursusleeslyste, aangedryf deur Leganto van Ex Libris, stel dosente in staat om die leeslyste vir hul kursusse vanuit SUNLearn te bou en te bestuur. Om meer te leer en om die stelsel op jou eie te begin implementeer, besoek gerus die Course Reading Lists in SUNLearn blad.

Hoe om materiaal te laat reserveer

 • Doserende personeel, of hul assistente, verskaf alle reserwemateriaal aan die afdeling.
 • Alle boeke moet deur 'n voltooide reserveringsvorm vergesel wees.
 • Gedrukte reserveringsvorms is ook by die Reserwe-afdelings van die Universiteit Stellenbosch Biblioteek en die onderskeie takbiblioteke beskikbaar.
 • Voltooide vorms en materiaal moet TWEE DAE voor die opdrag aan die Reserwe-afdeling verskaf word, om voldoende tyd toe te laat vir die prosessering van die materiaal.

Aanbevole leesmateriaal vir reservering

 • Slegs aanbevole leesmateriaal mag vir studente gereserveer word.
 • Weens die beperkte grootte van die afdeling word aanbeveel dat die 7-DAG-LEEN- of die 24-UUR-LEEN- fasiliteit gebruik word.
 • Boeke mag slegs vir 'n spesifieke program en slegs vir die duur van die program gereserveer word.
 • Die reserwe afdelings is nie verantwoordelik vir die vervanging van gesteelde of verlore reserwe materiaal nie.

Kontak ons

Universiteit Stellenbosch Biblioteek

Heidi Herandien  |  Tel: + 27 21 808 4380

Takbiblioteke

Musiek
Teologie
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent