Title
Titel
PageContent

What is Course Reading Lists?

In keeping with modern trends in higher education and to support remote learning, the Library and Information Service, SU in close consultation with academic departments and the Centre for Learning Technologies during the last term of 2020 implemented an online Course Reading Lists system.  Course Reading Lists, powered by Leganto© from Ex Libris, enable lecturers to build and manage their reading lists directly from within SUNLearn.
Why use Course Reading Lists?

For lecturers

Course Reading Lists allows lecturers to build and manage their reading lists from within SUNLearn. Lecturers can include diverse content from the Library and elsewhere, such as books, articles, open educational resources, websites, streaming media, digitised content and course notes, in a single list. The reading lists are synchronised with existing library collections. In doing so, Course Reading Lists adds both print and electronic materials to the same lists and shows the real-time availability of both.

Student usage reports are available to help lecturers determine how effective their reading lists are and what materials students engage with most, through views, comments and likes. A discussion feature can also be enabled if you so choose, enabling students to participate in discussions on the reading list. With the annual roll-over function of Course Reading Lists, reading lists no longer have to be resubmitted to the Library on an annual basis – rather, they can simply be reused and updated.

For students

Course Reading Lists allows for hybrid learning and aims to improve the accessibility of up-to-date resource list materials for students’ ease of use in e-learning. The lists have a standardised format and structure in SUNLearn and are also therefore online accessible, from any device.

Students access Course Reading Lists from within their course in SUNLearn. They can interact with their lists by marking citations as read and liking those citations which they enjoy. If enabled by the lecturer, students can view upcoming due dates by when material needs to be read and can partake in student discussions on their lists. They can suggest content for their reading lists, add private notes and tags to their reading lists and report broken links to the Library.

Getting started

Start on your own


Training

Group training sessions

Wed, 24 January (13:00 - 14:00) *online via MS Teams
Wed, 31 January (13:00 - 14:00) *online via MS Teams
Wed, 7 February (13:00 - 14:00) *online via MS Teams
Thu, 28 March (13:00 - 14:00) *online via MS Teams
Thu, 4 July (13:00 - 14:00) *online via MS Teams
Wed, 4 September (13:00 - 14:00) *online via MS Teams

​Individual training / group training for your faculty / department
Natasja Malherbe (Manager: Digital Library Systems)​


Enquiries

General queries: Ask a librarian OR contact your Faculty Librarian
Technical issues: Contact Natasja Malherbe (Manager: Digital Library Systems)  |  Tel: +27 21 808 2845

Help with existing Course Reading Lists

Stellenbosch University Library

Heidi Herandien  |  Tel: +27 21 808 4380
Yolelani Ningiza |  Tel: +27 21 808 4380

Music Library

Sonette le Roux  |  Tel: +27 21 808 2337
Esmeralde Tarentaal  |  Tel: +27 21 808 2347

Medicine Health Sciences Library
Tracey Louw  |  Tel: +27 21 938 9492
Theology Library
Theresa Jooste  |  Tel: +27 21 808 3252
Engineering & Forestry Library
Natashia Arendse  |  Tel: +27 21 808 4604
Riaan Moses  |  Tel: +27 21 808 3542
USBL (Bellville Park Campus Library)
Alna Marais  |  Tel: +27 21 918 4273

Bladsy Inhoud

Wat is Kursusleeslyste?

In lyn met moderne tendense in hoër onderwys en om afstandsleer te ondersteun, het die Biblioteek- en Inligtingsdiens, in noue samewerking met akademiese departemente en die Sentrum vir Leertegnologieë, gedurende die laaste kwartaal van 2020 'n aanlyn Kursusleeslysstelsel geïmplementeer. Kursusleeslyste, aangedryf deur Leganto van Ex Libris, stel dosente in staat om die leeslyste vir hul kursusse vanuit SUNLearn te bou en te bestuur.


Waarom Kursusleeslyste gebruik?

Vir dosettKursusleeslyste stel dosente in staat om hul leeslyste in SUNLearn te bou en te bestuur. Dosente kan diverse inhoud soos boeke, artikels, oop opvoedkundige hulpbronne, webtuistes, video's, gedigitaliseerde inhoud en kursusnotas van die Biblioteek en elders in 'n enkele leeslys insluit. Die leeslyste is met bestaande biblioteekversamelings gesinkroniseer. Gedrukte en elektroniese materiaal word op een lys byeengebring en intydse beskikbaarheid word vir beide aangedui.

Gebruiksverslae is beskikbaar om dosente te help om die effektiwiteit van hul leeslyste en watter materiaal studente die meeste gebruik deur besigtiging, kommentaar en “likes" te bepaal. Indien verkies, kan 'n opsie aangeskakel word wat  studente toelaat om aan besprekings op die lys deel te neem. Met behulp van Kursusleeslyste se oordragfunksie hoef leeslyste nie jaarliks by die Biblioteek heringedien te word nie; die lyste kan eenvoudig opgedateer en hergebruik word.

Vir studente

Kursusleeslyste maak hibriede leer moontlik en poog om studente toegang te bied tot die nuutste bronnelysmateriaal wat vir e-leer benodig word. Die lyste het 'n standaardformaat en –struktuur in SUNLearn en is aanlyn toeganklik vanaf enige toestel.

Studente het toegang tot Kursusleeslyste vanuit hul kursus in SUNLearn. Hulle kan verwysings as gelees merk en dié verwysings wat hulle geniet “like". Indien deur die dosent geaktiveer, kan studente naderende sperdatums vir die lees van materiaal sien en aan studentebesprekings op die lys deelneem. Hulle kan inhoud vir hul leeslyste aanbeveel, privaat notas en etikette (“tags") by verwysings voeg en gebreekte skakels aan die Biblioteek rapporteer.

Maak 'n begin met jou leeslys

Begin op jou eie


Opleiding

Groepsopleidingsessies
Wo., 24 Januarie (13:00 - 14:00) *aanlyn via MS Teams
Wo., 31 Januarie (13:00 - 14:00) *aanlyn via MS Teams
Wo., 7 Februarie (13:00 - 14:00) *aanlyn via MS Teams
Do., 28 Maart (13:00 - 14:00) *aanlyn via MS Teams
Do, 4 Julie (13:00 - 14:00) *aanlyn via MS Teams
Wo, 4 September (13:00 - 14:00) *aanlyn via MS Teams

Individuele opleiding / groepsopleiding vir jou fakulteit / departement
​​Kontak Natasja Malherbe (Bestuurder: Digitale Biblioteekstelsels)​


Navrae & hulp

Algemene navrae"Vra 'n bibliotekaris" (Ask a Librarian) OF kontak jou Fakulteitsbibliotekaris
Tegniese probleme
: Kontak Natasja Malherbe (Bestuurder: Digitale Biblioteekstelsels)  |  Tel: +27 21 808 2847

Hulp met bestaande Kursusleeslyste

Stellenbosch Universiteit Biblioteek

Heidi Herandien  |  Tel: +27 21 808 4380

Yolelani Ningiza |  Tel: +27 21 808 4380

Musiekbiblioteek

Sonette le Roux  |  Tel: +27 21 808 2337
Esmeralde Tarentaal  |  Tel: +27 21 808 2347

Geneeskunde & Gesondheidskunde Biblioteek
Tracey Louw  |  Tel: +27 21 938 9492
Teologie Biblioteek
Theresa Jooste  |  Tel: +27 21 808 3252
Ingenieurs- & Bosboubiblioteek
Natashia Arendse |  Tel: +27 21 808 4604
Riaan Moses  |  Tel: +27 21 808 3542
USBB (Bellvilleparkkampusbiblioteek)
Alna Marais  |  Tel: +27 21 918 4273
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent