Title
Titel
PageContent

​Reciprocal access and borrowing agreement

All registered staff and students, excluding short-course students, of the four participating institutions are considered “CHELiN users”. All staff and postgraduate students are considered “CHELiN borrowers”.

Other Western Cape universities that are members of the Cape Higher Education Library Network (CHELiN):
 • ​​Cape Peninsula University of Technology
 • University of Cape Town
 • University of the Western Cape

A referral letter from the home library and appropriate identification are required for access and borrowing privileges.

 

Access

All libraries of the Library and Information Service are accessible free of charge subject to positive identification with a valid identification document (photo identification is essential).
​​
During the 1st exam period the SU Library is accessible for SU staff, SU students, CHELiN borrowers, CHELSA borrowers and other visitors with borrowing privileges only. Additional identification needed is a barcoded lending card for the current year. See Library hours. See also more information concerning the use of the SU Library under Services below.
 

Borrowing privileges

 • Number of loans: 6 items
 • Borrowing period: 14 days per item
 • Renewals: 2 per item (within maximum renewal period of 42 days) unless someone else has requested it. Renew online or ask the staff.
 • Returns: To any of the libraries of the Library and Information Service
 • Fines for overdue items: R1.00 per item per day
 • Fine limit: R30.00 (borrowing privileges will be suspended when this limit has been exceeded)
 • Reserving books currently on loan: Free and unlimited. Reserv​e onlin​e or ask the staff 
 • Material available to borrow: All item types where POLICY is indicated as “Unrestricted"
 • Lost/damaged books: Replacement value payable to the Library and Information Service

Services

Electronic resources

Free self-help access is available to walk-in users only, in any of the libraries. Due to licensing agreements, access to some electronic resources is restricted to currently registered students and staff members of Stellenbosch University.


Finding books, articles & other information resources

Visit our library homepage and type your search terms in the search box or choose E-databases or E-journals from the FIND menu. Guidelines are available at Find, access and use information effectively: a step by step guide. See Find information. Due to licensing agreements, access to some electronic resources are restricted to currently registered students and staff members of Stellenbosch University.

Internet & wireless access

No internet and wireless access is available to CHELiN members in any of the libraries. Internet and wireless access is limited to Stellenbosch University staff and students registered on the University network.

Short loans

The service is restricted to staff and registered students of Stellenbosch University.
 

Print, copy & scan

For alumni, visitors and other non-university clients cash facilities are available at any of the libraries. See Print, copy & scan for fees.
Bladsy Inhoud

Wederkerige toegang-en-leenooreenkoms

Alle geregistreerde studente en personeel van die vier deelnemende instellings, behalwe kortkursusstudente, word as CHELIN-gebruikers beskou. Personeel en nagraadse studente word as CHELIN-leners beskou.​​

Ander Wes-Kaapse universiteite wat lid is van die Cape Higher Education Library Network (CHELiN):
 • Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie
 • Universiteit van Kaapstad
 • Universiteit van Wes-Kaapland
'n Toestemmingsbrief van die tuisbiblioteek en toepaslike identifikasie word vereis.

Toegang

Toegang tot alle biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens is gratis, maar onderworpe aan positiewe identifikasie deur middel van 'n geldige identiteitsdokument (foto-identifikasie is noodsaaklik).

Gedurende die 1ste eksamengeleentheid is die US Biblioteek slegs vir US-personeel, US-studente, CHELin-gebruikers, CHELSA-gebruikers en ander besoekers met uitleenvoorregte toeganklik. 'n Strepieskode-uitleenkaart vir die huidige jaar word as bykomende identifikasie benodig. Sien Biblioteekure. Sien ook meer inligting rakende die gebruik van die US Biblioteek onder Dienste hier onder.

Uitleenvoorregte

 • Aantal lenings: 6 items
 • Uitleenperiode: 14 dae per item
 • Hernuwings: 2 per item (binne maksimum hernuwingsperiode van 42 dae) behalwe as iemand anders dit bespreek het. Hernu aanlyn of doen navraag by 'n personeellid  
 • Terugbesorgings: By enige van die biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens
 • Boetes vir laat items: R1.00 per item per dag
 • Boetegrens: R30.00 (uitleenvoorregte word daarna opgeskort)
 • Bespreek boeke wat uitgeleen is: Gratis en sonder beperking. Bespreek aanlyn of doen navraag by 'n personeellid
 • Uitleenbare materiaal: Alle itemtipes waar POLICY aangedui is as “Unrestricted"
 • Verlore/beskadigde boeke: Vervangingswaarde betaalbaar aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens

Dienste

Elektroniese bronne

Gratis self-help toegang is beskikbaar binne enige van die biblioteke, slegs aan instapgebruikers. As gevolg van lisensie-ooreenkomste, is toegang tot sommige elektroniese bronne beperk tot studente en personeel wat tans by die Universiteit Stellenbosch geregistreer is.

Vind boeke, artikels & ander inligtingsbronne

Besoek die biblioteek se tuisblad en tik jou soekterme in die soekboks of kies E-databasisse of E-tydskrifte vanaf die VIND-spyskaart. Aanwysings is beskikbaar by Find, access and use information effectively: a step by step guide. Sien Find information. As gevolg van lisensie-ooreenkomste, is toegang tot sommige elektroniese bronne beperk tot studente en personeel wat tans by die Universiteit Stellenbosch geregistreer is.

Internet & koordlose toegang

Geen internet en koordlose toegang is beskikbaar vir CHELiN-lede binne enige van die biblioteke nie. Internet en koordlose toegang is beperk tot personeel en studente wat by die Universiteit Stellenbosch vir netwerktoegang geregistreer is.

Reserwe

Die diens is beperk tot personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch.

Druk, kopieer & skandeer

Kontantfasiliteite is vir alumni, besoekers en ander nie-universiteitskliënte beskikbaar binne enige van die biblioteke. Sien Druk, kopieer & skandeer vir tariewe.


Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent