Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
​The Library and Information Service offers special services and privileges to alumni of the Stellenbosch University.

Access

All libraries of the Library and Information Service are accessible free of charge to alumni subject to positive identification with a valid identification document (photo identification is essential).

During the 1st exam period the SU Library is accessible for SU staff, SU students, CHELiN borrowers, CHELSA borrowers and other visitors with borrowing privileges only. Additional identification needed is a barcoded lending card for the current year. See Library hours.
See also more information concerning the use of the SU Library under Services below.

Borrowing privileges

Available to alumni who reside within a 150 km radius of Stellenbosch
 • Verification will be done on alumni database
 • Proof of address is required
 • Membership fee: R100.00 for 3 months; R400.00 per annum
 • Number of loans: 3 items
 • Borrowing period: 14 days per item
 • Renewals: 2 per item (within maximum renewal period of 42 days) unless someone else has requested it. Renew online or enquire at the lending desk.
 • Returns: To any of the libraries of the Library and Information Service
 • Fines for overdue items: R1.00 per item per day
 • Fine limit: R30.00 (borrowing privileges will be suspended when this limit has been exceeded)
 • Reserving books currently on loan: Free and unlimited. Reserve online or enquire at the lending desk.
 • Material available to borrow: All item types where POLICY is indicated as “Unrestricted"
 • Lost/damaged books: Replacement value payable to the Library and Information Service

Services

Please visit our Library Resources and Services from January 2021 page regularly for updates on changes to library services and operations. [Last update January 27, 2021]

Electronic resources

Free self-help access is available to walk-in users only, in any of the libraries. Due to licensing agreements, access to some electronic resources is restricted to currently registered students and staff members of Stellenbosch University.

Information services

Basic information services are provided to walk-in users. These include assistance to become self-sufficient in finding sources and information, in either printed or electronic format. Should assistance be required, please enquire at the lending desk of the Stellenbosch University Library or ask any staff member at the various branch libraries. For general enquiries concerning the Library's collections and services, Ask a Librarian may be used.

Finding books, articles & other information resources

Walk-in users may visit the library homepage and type their search terms in the search box or choose E-databases or E-journals from the FIND menu. Guidelines are available at Find, access and use information effectively: a step by step guide. See Find information. Due to licensing agreements, access to some electronic resources are restricted to currently registered students and staff members of Stellenbosch University.

Internet & wireless access

No internet and wireless access is available to alumni in any of the libraries. Internet and wireless access is limited to Stellenbosch University staff and students registered on the University network. 

Short loans

The service is restricted to staff and registered students of Stellenbosch University.

Print, copy & scan

Cash facilities are provided by Maties Copy & Print in the Stellenbosch University Library or at the lending desks of the branch libraries. See Print, copy & scan for fees.

Bladsy Inhoud
Die Biblioteek- en Inligtingsdiens bied spesiale dienste en voorregte aan alumni van die Universiteit Stellenbosch.

Toegang

Alle biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens is toeganklik vir alumni. Toegang is gratis en is onderworpe aan positiewe identifikasie deur middel van 'n geldige identiteitsdokument (foto-identifikasie is noodsaaklik).

Gedurende die 1ste eksamengeleentheid is die US Biblioteek slegs vir US-personeel, US-studente, CHELin-gebruikers, CHELSA-gebruikers en ander besoekers met uitleenvoorregte toeganklik. 'n Strepieskode-uitleenkaart vir die huidige jaar word as bykomende identifikasie benodig. Sien Biblioteekure. Sien ook meer inligting rakende die gebruik van die US Biblioteek onder Dienste hier onder.

Uitleenvoorregte

Beskikbaar aan alumni wat binne 'n radius van 150 km van Stellenbosch woon
 • Besonderhede sal met behulp van die alumni-databasis geverifieer word
 • Bewys van adres word vereis
 • Lidmaatskapfooi: R100.00 vir 3 maande;  R400.00 per jaar
 • Aantal lenings: 3 items
 • Uitleenperiode: 14 dae per item
 • Hernuwings: 2 per item (binne maksimum hernuwingsperiode van 42 dae) behalwe as iemand anders dit bespreek het. Hernu aanlyn of doen navraag by die uitleentoonbank.
 • Terugbesorgings: By enige van die biblioteke van die Biblioteek- en Inligtingsdiens
 • Boetes vir laat items: R1.00 per item per dag
 • Boetegrens: R30.00 (uitleenvoorregte word daarna opgeskort).
 • Bespreek boeke wat uitgeleen is: Gratis en sonder beperking. Bespreek aanlyn of doen navraag by die uitleentoonbank.
 • Uitleenbare materiaal: Alle itemtipes waar POLICY aangedui is as “Unrestricted"
 • Verlore/beskadigde boeke: Vervangingswaarde betaalbaar aan die Biblioteek- en Inligtingsdiens

Dienste

​Besoek asb. ons Biblioteekbronne en dienste vanaf Januarie 2021-blad gereeld vir opdaterings en veranderinge aan biblioteekdienste en -reë​lings. [Laaste opdatering 27 Januarie 2021]


Elektroniese bronne

Gratis self-help toegang is beskikbaar binne enige van die biblioteke, slegs aan instapgebruikers. As gevolg van lisensie-ooreenkomste, is toegang tot sommige elektroniese bronne beperk tot studente en personeel wat tans by die Universiteit Stellenbosch geregistreer is.

Inligtingsdiens

Basiese inligtingsdienste word aan instapgebruikers verskaf. Dit behels hulp om bronne en inligting, hetsy in papier of elektroniese formaat, self op te spoor. Doen asseblief in die Universiteit Stellenbosch Biblioteek navraag by die uitleentoonbank en in die takbiblioteke by enige personeellid. Vir algemene navrae oor die Biblioteek se versamelings en dienste, kan "Vra 'n bibliotekaris" (Ask a Librarian) gebruik word.

Vind boeke, artikels & ander inligtingsbronne

Instapkliënte mag die biblioteek se tuisblad besoek en hul soekterme in die soekboks intik of E-databasisse of E-tydskrifte vanaf die VIND-spyskaart kies.  Aanwysings is beskikbaar by Find, access and use information effectively: a step by step guide. Sien Find information. As gevolg van lisensie-ooreenkomste, is toegang tot sommige elektroniese bronne beperk tot studente en personeel wat tans by die Universiteit Stellenbosch geregistreer is.

Internet & koordlose toegang

Geen internet en koordlose toegang is beskikbaar vir alumni binne enige van die biblioteke nie. Internet en koordlose toegang is beperk tot personeel en studente wat by die Universiteit Stellenbosch vir netwerktoegang geregistreer is.

Reserwe

Die diens is beperk tot personeel en geregistreerde studente van die Universiteit Stellenbosch.

Druk, kopieer & skandeer

Kontantfasiliteite is by Maties Copy & Print in die Universiteit Stellenbosch Biblioteek en by die uitleenafdelings van takbiblioteke beskikbaar. Sien Druk, kopieer & skandeer vir die tariewe.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent