Title
Titel
PageContent

​What is Digital Humanities?

Digital Humanities is an umbrella term for theories, methodologies, and practices related to Humanities scholarship that uses the digital computer as an integrated and essential part of its research and teaching activities. The computer can be used for establishing, finding, collecting, and preserving material to study; as an object of study in its own right; as an analytical tool; or for collaborating and disseminating results (Brügger, 2016). 

The Library has identified that its role in Digital Humanities will involve participation in collaborative projects with either communities, the Institutional IT Division or academia. The role itself is two-fold and will address the following aspects: 

 • making data and digital collections freely available to the wider academic community, and
 • the description thereof and putting digital special collections into the correct historical context which forms part of these projects

Within the context of this role, the Library has identified two core areas that can contribute to the Digital Humanities initiative namely special collections and research data collections. On the one hand, special and unique collections could be digitized and indexed in order to provide access to digital cultural heritage collections for research. Furthermore, these collections could be grouped in a particular manner that contextualises cultural heritage material. On the other hand, there are many datasets from the Social Sciences and Humanities field that are available on SUNScholarData. These datasets could be utilized as research data sources by scholars in the Digital Humanities.  

The Library intends to create an online resource which will provide information relating to Digital Humanities. Although this online resource will include links to software with training videos, the Library will not actually provide any training services regarding the use of the software in question. 

For more resources and information about Digital Humanities and research tools, please consult our Digital Humanities Library Guide

Read more:
 • Berry, D.M. 2012. Understanding digital humanities. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Brügger, N. 2016. Digital Humanities, in Klaus Jensen, Robert Craig, Jeffersen Pooley & Eric Rothenbuhler (eds). The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. 1–8. Wiley-Blackwell.
 • Piotrowski, M. 2018. Digital Humanities : An Explication. [Available Online].
 • Terras, M. 2016. A Decade in Digital Humanities. Journal of Siberian Federal University, 9(7):1637–1650. [Available Online].

Contact:

Deputy Director: Digital Scholarship
Mimi Seyffert-Wirth
Tel: +27 21 808 9431


Bladsy Inhoud

​Wat is Digitale Humaniora?

Digitale Humaniora (Digital Humanities) is ʼn sambreelterm vir die teorie, metodologie en praktyke wat verband hou met sosiale en geesteswetenskappe wat tegnologie gebruik as ʼn geïntegreerde en noodsaaklike deel van navorsingsaktiwiteite. Rekenaars kan gebruik word om inligting te vind, te versamel, en te bewaar; as ʼn studie in eie reg; as ʼn analitiese hulpmiddel; of vir die samewerking en verspreiding van uitslae (Brügger, 2016).

Die Biblioteek se rol in Digitale Humaniora sal deelname aan samewerkende projekte met gemeenskappe, die institusionele IT Afdeling of die akademiese omgewing behels. Die rol is tweeledig van aard en sal die volgende aspekte aanraak:

 • om data en digitale versamelings vryelik vir die akademiese gemeenskap beskikbaar te maak, en
 • die beskrywing van sodanige versamelings, en om die korrekte historiese konteks te gee aan digitale versamelings wat deel uitmaak van hierdie projekte

Die Biblioteek het twee kernareas geïdentifiseer wat, binne die konteks van hierdie rol, tot die Digitale Humaniora inisiatief kan bydra, naamlik spesiale versamelings en navorsingsdataversamelings. Spesiale en unieke versamelings kan gedigitaliseer en geïndekseer word om sodoende toegang tot digitale kulturele erfenis vir navorsingsdoeleindes te verseker. Verder kan hierdie versamelings gegroepeer word op ʼn manier wat konteks verleen aan die kulturele erfenisbronne. Daar is ook baie datastelle uit die geesteswetenskappe op SUNScholarData beskikbaar, wat deur navorsers gebruik kan word. 

Die Biblioteek beoog om 'n aanlyn hulpbron te skep wat inligting verwant aan Digitale Humaniora sal voorsien. Alhoewel hierdie hulpbron skakels en opleidingsvideos sal insluit, sal die Biblioteek nie enige opleiding in die gebruik van hierdie sagteware aanbied nie. 

Vir meer inligting en bronne oor Digitale Humaniora, kan ons Digitale Humaniora Biblioteekgids geraadpleeg word. 

Lees meer:
 • Berry, D.M. 2012. Understanding digital humanities. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Brügger, N. 2016. Digital Humanities, in Klaus Jensen, Robert Craig, Jeffersen Pooley & Eric Rothenbuhler (eds). The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. 1–8. Wiley-Blackwell.
 • Piotrowski, M. 2018. Digital Humanities : An Explication. [Aanlyn beskikbaar].
 • Terras, M. 2016. A Decade in Digital Humanities. Journal of Siberian Federal University, 9(7):1637–1650. [Aanlyn beskikbaar].

Kontak:

Adjunkdirekteur: Digitale Akademieskap
Mimi Seyffert-Wirth
Tel: +27 21 808 9431

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent