Home

Page Content

Title
Titel
PageContent

Services

Citation Analysis

Citation analysis, also known as bibliometrics, is becoming increasingly important for research evaluation and the meaurement of research impact. The Library subscribes to tools to assist with these measurements which are useful for NRF ratings, CV's, interviews, evaluations, etc.

Citation reports

The following are examples of citation reports which are available on request from the Library:

Author analysis: Number of citations, H-index, highest cited articles by author.
Article analysis: Number of times an article has been cited, article level metrics (altmetrics).
Journal analysis: Journal Impact Factor; SJR (SCImago Journal Rank); SNIP (Source Normalized Impact per Paper).
Faculty or department analysis: Summary of citation performance per faculty, department or research group.

Citation reports are available on request from your Faculty Librarian.

Research publication metrics (Definitions, sources for metrics)

Article metrics
<< Web of Science
<< Scopus
<< Google Scholar

Author metrics
The h-index was developed by Professor Hirsch in 2005 and designed to be a simple metric with which to quantify the output of an individual researcher. The h-index is only meaningful when compared to others in the same discipline. The three databases mentioned above, Web of Science, Scopus and Google Scholar, can be used to calculate an author's h-index or a research group's h-index.

Journal metrics
<< Journal Citation Reports (JCR)
<< Scopus
<< Google Scholar Metrics

<< Scimago

Altmetrics
Altmetrics (or Alternative metrics) was develeped to complement traditional metrics based on citations within academic publications. Evidence of societal impact will be collected in terms of mentions in social media, news reports, etc. Altmetric badges are now embedded within many sources and you can also download the Altmetrics Bookmarklet for individual use.

Please also see the Library guide Bibliometrics and citation analysis for more detailed information.
Bladsy Inhoud

Dienste

Sitaatanalise

Sitaatanalise, ook bekend as bibliometrie, word al meer belangrik vir navorsingsevaluering en die meting van navorsingsimpak. Die Biblioteek teken in op databasisse wat van hulp is met hierdie metings, wat nuttig is vir NRF evaluerings, CV's, onderhoude, evaluerings, ens.

Sitaatverslag

Die volgende is voorbeelde van sitaatverslae wat op aanvraag van die Biblioteek :

Outeursanalise: Aantal sitasies, h-indeks, artikels wat die meeste aangehaal is
Artikelanalise: Aantal kere wat 'n artikel aangehaal is, altmetrics (article level metrics)
Tydskrifanalise: Journal Impact Factor; SJR (SCImago Journal Rank); SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
Analise per fakulteit of departement: Opsomming van sitaatprestasie per fakulteit, departement of navorsingsgroep

Sitaatverslae is beskikbaar op aanvraag van jou Fakulteitsbibliotekaris.

Evaluering van navorsingspublikasies (Definisies, bronne vir metings)​

Artikelmetings
<< Web of Science
<< Scopus
<< Google Scholar

Outeurmetings
Die h-indeks is in 2005 deur Professor Hirsch ontwikkel  en ontwerp om 'n eenvoudige meting te wees wat die uitset van 'n individuele navorser kwantifiseer. Die h-indeks het slegs waarde wanneer dit met ander in dieselfde dissipline vergelyk word. Die drie databasisse wat hierbo genoem word, Web of Science, Scopus en Google Scholar, kan gebruik word om 'n outeur of 'n navorsingsgroep se h-indeks te bepaal.

Tydskrifmetings
<< Journal Citation Reports (JCR)
<< Scopus
<< Google Scholar Metrics

<< Scimago

Altmetrics
Altmetrics (of alternatiewe metings) is ontwikkel om tradisionele metings wat op sitasies van akademiese publikasies gebaseer is, aan te vul. Bewys van sosiale impak word versamel in terme van hoeveel keer in sosiale media na die artikel verwys word, nuusverslae, ens. Altmetric inligting word nou vasgelê in verskeie bronne en dit is ook moontlik om die Altmetrics Bookmarklet af te laai vir individuele gebruik.

Sien ook asseblief die biblioteekgids Bibliometrics and citation analysis vir meer inligting.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent