Title
Titel
PageContent

Open Access scholarly journals hosted by Stellenbosch University

The implementation of a platform to host open access online journals is a collaborative effort between the Library and Information Service and academic departments and other units affiliated with Stellenbosch University, in support of the mission and strategy of the University. SUNJournals is the name of the service offered to our clients. Open Journal Systems (OJS) - the software being used to host the journals - is a journal management and publishing system that has been developed by the Public Knowledge Project through its federally-funded efforts to expand and improve access to research. The pilot project was conducted during 2011.

Criteria for valid open access scholarly journal titles

Mandatory

 1. The journal must have a proper web page and URL with the following info e.g. Contact details, Editorial Team, Editorial Board, Advisory Board, Scope and Focus, Peer Review Process (must be an exhaustive peer review process), Publication Frequency, Open Access Policy, Author Guidelines, About the Publisher, Previously published issues (Archive), Copyright policy (under the Creative Commons Licensing policies).
 2. The journal must have an international editorial board, and academic affiliations of all members must be clearly defined.
 3. Policies and workflows need to be transparent, incl. policy on screening for plagiarism.
 4. The journal must have a valid online ISSN (International Standard Serial Number) registered with the ISSN International Centre (France).
 5. The publisher must be a member of CrossRef, with a doi (digital object identifier) prefix assigned to the journal title, doi’s assigned to individual articles, and doi's registered with CrossRef.
 6. The journal must have an established history of responsible reporting (not always possible with “new” OA journals).
 7. The journal must contain good quality articles detailing well performed research.

Recommended

 1. Listed on DOAJ (Directory of Open Access Journals) (not all OA journals are listed on DOAJ immediately, and there might be a slight time delay), with metadata uploaded to DOAJ.
 2. Publisher must be registered with OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).
 3. OA policy of publisher must be available via SHERPA/RoMEO.
 4. The journal should be affiliated within an established academic institution.
 5. Listed on Wikipedia as an academic journal.
 6. Digital preservation policy needs to be in place.
 7. All articles are screend for plagiarism using plagiarism detection software, before being published.
 8. The journal title must be listed with one of the following:
  International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (ProQuest)
  Science Citation Index (Thomson Reuters)
  Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters)
  Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters)
 9. Journal impact factor assigned to the journal. See Journal Citation Reports (Thomson Reuters). Access at SU: E-databases  >>  Journal Citation Reports - ISI (for impact factors)
 10. Journal ranking is recommended. See SCImago Journal Ranking (Scopus).
 11. Also see Beall's list of potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers (use with caution).

Online journals hosted by the SU Library and Information Service

Journal-related services offered by the SU Library and Information Service
 • Hosting of journal on virtual server
 • Digital preservation of journal for the long-term
 • Back-up of journal.
 • Registering a DOI prefix with CrossRef
 • Registering of article doi's with CrossRef
 • Registering an eISSN.
 • Registering a journals.ac.za domain name
 • Regular upgrading of OJS software
 • Persistent URL's
 • Registering the journal with search engines, harvesters, directories
 • Training and support in setting up the journal

Application process

Please complete the following and e-mail for processing.


Enquiries: Ms Mimi Seyffert-With  | Tel.: +27 21 808 9489

Bladsy Inhoud

Ooptoegang-wetenskaplike tydskrifte gehuisves deur die Universiteit Stellenbosch

Die implementering van 'n platform om ooptoegang- wetenskaplike tydskrifte te huisves, is 'n gesamentlike poging van die Biblioteek- en Inligtingsdiens, akademiese departemente en ander eenhede verbonde aan die Universiteit Stellenbosch, ter ondersteuning van die missie en strategie van die Universiteit. SUNJournals is die naam van die diens wat aan kliënte gelewer word. Open Journal Systems (OJS) - die sagteware wat gebruik word om die tydskrifte te berg - is 'n tydskrifbestuur- en -publiseringstelsel wat ontwikkel is deur die Public Knowledge Project om toegang tot navorsing te bevorder. Die loodsprojek hiervoor is in 2011 onderneem.

Kriteria vir geldige ooptoegang-wetenskaplike tydskriftitels

Vereistes
 1. Die tydskrif moet 'n behoorlike webblad en URL met die volgende inligting hê bv. Kontakbesonderhede, Redaksionele Span, Redaksionele Raad, Advieskomitee, Omvang en Fokus, Eweknie-beoordelingsproses (moet 'n volledige eweknie-beoordelingsproses wees), Publikasiefrekwensie, Ooptoegangsbeleid, Outeurriglyne, Oor die Uitgewer, Voorheen gepubliseerde uitgawes (Argief), Kopieregbeleid (onder die Creative Commons Licensing-beleid).
 2. Die tydskrif moet 'n internasionale redaksionele raad hê, en akademiese affiliasies van alle lede moet duidelik omskryf word.
 3. Beleid en werksvloei, insluitende beleid oor sifting vir plagiaat, behoort deursigtig te wees.
 4. Die tydskrif moet 'n geldige aanlyn ISSN (International Standard Serial Number), geregistreer by die ISSN International Centre (Frankryk), hê.
 5. Die uitgewer moet 'n lid van CrossRef wees, met 'n doi (digital object identifier) voorvoegsel aan die tydskriftitel toegeken, doi's toegeken aan individuele artikels, en doi's geregistreer by CrossRef.
 6. Die tydskrif moet 'n gevestigde geskiedenis van verantwoordelike verslagdoening hê (nie altyd moontlik met “nuwe” Ooptoegang tydskrifte nie).
 7. Die tydskrif moet artikels van goeie kwaliteit en weldeurdagte navorsing bevat.

Aanbevelings

 1. Gelys in die DOAJ (Directory of Open Access Journals) (nie alle Ooptoegang tydskrifte word onmiddellik in die DOAJ gelys nie, en daar mag 'n kort tydsvertraging met die oplaai van metadata in die DOAJ wees).
 2. Uitgewer moet geregistreer wees by die OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).
 3. Ooptoegangsbeleid van uitgewer moet via SHERPA/RoMEO beskikbaar wees.
 4. Die tydskrif moet geaffilieer wees met 'n gevestigde akademiese instansie.
 5. Gelys op Wikipedia as 'n akamediese tydskrif.
 6. Digitale bewaringsbeleid moet in plek te wees.
 7. Alle artikels word voor publisering vir plagiaat nagegaan met behulp van plagiaatverklikkersagteware.
 8. Die tydskriftitel moet in een van die volgende verskyn:
  International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (ProQuest)
  Science Citation Index (Thomson Reuters)
  Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters)
  Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters)
 9. Tydskrifimpakfaktor aan die tydskrif toegeken. Sien Journal Citation Reports (Thomson Reuters). Toeganklik by US: E-databases  >>  Journal Citation Reports - ISI (for impact factors)
 10. Tydskrifrangordening word aanbeveel. Sien SCImago Journal Ranking (Scopus).
 11. Sien ook Beall's list of potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers (gebruik met versigtigheid).

Elektroniese tydskrifte gehuisves deur die US Biblioteek- en Inligtingsdiens

Tydskrif-verwante dienste wat deur die US Biblioteek- en Inligtingsdiens gelewer word

 • Huisvesting van 'n tydskrif op 'n virtuele bediener.
 • Digitale preservering van die tydskrif vir die langtermyn.
 • Rugsteun van die tydskrif.
 • Registrasie van 'n DOI-voorvoegsel by CrossRef.
 • Registrasie van 'n artikel se DOI by CrossRef.
 • Registrasie van 'n eISSN.
 • Registrasie van 'n journals.ac.za-domeinnaam.
 • Gereelde opgradering van die OJS-sagteware.
 • Standhoudende URL's.
 • Registrasie van die tydskrif by soekprogramme, stropers, gidse.
 • Opleiding en ondersteuning in die opstel van die tydskrif.

Aansoekprosedure

Voltooi asseblief die volgende dokumente en e-pos hulle vir prosessering.


Navrae: Me Mimi Seyfferrt-Wirth  | Tel.: +27 21 808 9489

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent