Title
Titel
PageContent
​​

The Carnegie Research Commons is a research environment intended for use by postgraduate students at masters and doctoral level, as well as academic staff and researchers at Stellenbosch University.

It is equipped with computers, workstations and seminar rooms, as well as areas for discussion and relaxation. The main aim of the Research Commons is to enhance the Library's contribution to postgraduate throughput and research output by providing an environment conducive ​to research, and offering services which directly support research endeavours of postgraduate students and researchers.


Where to find us

Stellenbosch University Library, lower level.

Who may use this?

The facility is reserved for students at masters and doctoral level as well as academic staff and researchers of Stellenbosch University by means of controlled access. You will need a Stellenbosch University student/staff card to gain access to the Carnegie Research Commons.


Opening hours:
Same as SU Library Opening Hours

Contact us

Manager: Carnegie Research Commons
Mr Kirchner van Deventer​
Tel: +27 21 808 2623 

Librarian: Carnegie Research Commons
Mr Letlao Seloma​
Tel: +27 21 808 2125

Follow usFacebook  |   Twitter
Feedback: Send us any suggestions and comments about the Research Commons by e-mail.

Background and funding

The momentum for the creation of the Research Commons was set-off by funding from the Carnegie Corporation of New York (CCNY). CCNY funded the Research Libraries Consortium in South Africa. There were three different components in the Consortium which included the development of specialised facilities (the physical construction of a Research Commons), shared technologies and highly-trained professional librarians. Each of these components was considered significant in growing a new core group of researchers in South Africa.

The University recognised the potential of a highly sophisticated postgraduate research environment supporting its mission of increasing postgraduate throughput and research output by contributing more than eighty percent of the funds for the construction of the Research Commons. This cutting-edge and stimulating environment is supported by the development of a core group of skilled research librarians, as well as improved access to information resources via the federated search tool, SUNSearch.
Bladsy Inhoud
 
Die Carnegie Navorsingsruimte is 'n navorsingsomgewing gemik op gebruik deur nagraadse studente op magister- en doktorale vlak, asook akademiese personeel en navorsers aan die Universiteit Stellenbosch.

Dit is toegerus met rekenaars, werkstasies en seminaarkamers, asook areas vir gesprekvoering en ontspanning. Die hoofdoel van die Navorsingsruimte is om 'n bydrae te lewer tot die suksesvolle afhandeling van nagraadse studie en verhoogde navorsingsuitsette deur 'n omgewing te skep wat bevorderlik is vir navorsing en deur dienste te lewer wat direk gerig is op die navorsingsaktiwiteite van nagraadse studente en navorsers.
 

Waar vind jy ons?

Universiteit Stellenbosch Biblioteek, onderste vlak

Wie kan dit gebruik?

Die fasiliteit is gereserveer vir magister- en doktorale studente asook akademiese en administratiewe personeel van die Universiteit Stellenbosch en toegang tot die fasiliteit word beheer. ‘n Studente-/personeelkaart van die Universiteit word benodig vir toegang tot die Carnegie Navorsingsruimte.

Openingsure:
Selfde as US Openingsure

Kontak ons

Bestuurder: Carnegie Navorsingsruimte

Mnr Kirchner van Deventer​
Tel: +27 21 808 2623

Bibliotekaris: Carnegie Navorsingsruimte​

Mnr Letlao Seloma​
Tel: +27 21 808 2125

Volg onsFacebook  |  Twitter
Terugvoer: Enige terugvoer, voorstelle en kommentaar oor die Navorsingsruimte is welkom. Stuur dit asseblief per e-pos.

Agtergrond en befondsing

Aanvanklike befondsing vir die Navorsingsruimte is deur die Carnegie-korporasie van New York (CCNY) voorsien. Die CCNY het die Konsortium van Navorsingsbiblioteke in Suid-Afrika befonds. Die Konsortium het uit drie komponente bestaan: die ontwikkeling van gespesialiseerde fasiliteite (die fisiese inrigting van 'n Navorsingsruimte), gedeelde tegnologieë en goedopgeleide professionele bibliotekarisse. Daar is verwag dat elkeen van hierdie komponente 'n betekenisvolle rol sou speel in die ontwikkeling van 'n nuwe kerngroep van navorsers in Suid-Afrika.

Uit erkenning vir die potensiaal van 'n hoogs gesofistikeerde nagraadse navorsingsomgewing om die Universiteit se missie van verhoogde nagraadse deurvloei en 'n verhoogde navorsingsuitset te ondersteun, het die Universiteit meer as 80% van die befondsing vir die inrigting van die Navorsingsruimte voorsien. Die stimulerende brandpuntomgewing wat deur die Navorsingsruimte aan die US voorsien word, word ondersteun deur die ontwikkeling van 'n kerngroep van bekwame navorsingsbibliotekarisse, sowel as verbeterde toegang tot inligtingshulpbronne deur middel van die gefedereerde soekhulpmiddel, SUNSearch.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent