Home

Page Content

Title
Titel
PageContent

​​

Stellenbosch University Libraries


Print, copy

Staff and students

All libraries' computers are connected to the SU 'Secure Pull Print' management system on campus. Staff and students are able to print, copy and scan at any of the Secure Pull Print printers in the libraries by using their student/staff card.


Fees

Fees may change during the course of the year and ar​​e available on the University's IT Service catalogue.

Load Printing Money from your Student account:

Printing credits​ can be uploaded to your student network account at the University's User Administration site.

Note:
From 13 AUGUST 2022 students will not be able to load printing credits from their student account but quotas can still be topped up with SnapScan.

Top up your prepaid printing credits with SnapScan
:

  • SnapScan is a mobile application that enables cashless payments.
  • Do bill payments for prepaid printing credits via the SnapScan app. Instructions to top up your printing credits via SnapScan can be found here.

Quotas can also be topped up by paying at the cashiers at Student Fees in Admin A. Students at Tygerberg campus can pay at the cashiers at the Clinical Building.


Scanning service for print collections

All staff and registered students may ask that printed articles or chapters from books that are needed urgently be scanned and sent to them by e-mail free of charge. Please note that the request and use of the scan have to comply with copyright.

Scans may be requested via Ask a Librarian or the following phone/e-mail contact details:

Stellenbosch University Library021 808 4883email
Engineering and Forestry Library021 808 4978email
Medicine and Health Sciences Library
021 938 9368 email
Music Library 021 808 2337 email
Theology Library021 808 3252email
Bellville Park Campus Library (USBL)021 918 4272 email


Alumni, visitors and other non-university clients

Cash facilities are available at any of the libraries. See fees b​elow:

Printing:
Copying: Scanning:
Binding:
​A4 black single sided: R0.70
A4 black double sided: R1.30
A4 colour single sided: R8.00
A4 colour double sided: R15.00

​A4 black single sided: R0.60
A4 black double sided: R1.10
A4 colour single sided: R8.00
A4 colour double sided: R15.00

​Single page: R4.00
Multiple pages: R7.00 (1–30 pages in 1 document)
Multiple pages: R10.00 (31+ pages in 1 document)
​Minimum R9.00
Maximum R20.00 (440 pages - cannot do more than 440p)
Maties Copy & Print Shop


The Maties Copy & Print shop is situated in the Neelsie Student Centre (Open: Mo- Fr, 9:00-16:00 | Closed: Sa-So).

Services

  • Printing, copying, and scanning
  • Cash only photocopying
  • Ring binding
  • Lamination

Cash facilities are available. Students and staff can use cash or their student/staff card in order to print, copy and scan.

Bladsy Inhoud

 


Universiteit Stellenbosch Biblioteke


Druk, kopieer

Studente en personeellede

Al die biblioteekrekenaars is aan die US 'Secure Pull Print' bestuurstelsel op kampus gekoppel. Studente en personeellede kan by enige 'Secure Pull Print' drukker in die biblioteke druk, kopieer of skandeer deur hul studente-/personeelkaart te gebruik. 

Tariewe
Die tariewe mag deur die loop van die jaar verander en is op die Universiteit se IT Dienskatalogus beskikbaar.

Laai drukkrediete
'n Bedrag vir drukwerk kan op jou studente netwerkrekening gelaai word via die Universiteit se Gebruikersadministrasie webwerf.

Nota: Vanaf 13 Augustus 2022 sal studente nie meer drukkrediete kan laai deur hul studente netwerkrekening nie, maar sal in staat wees om hul drukkrediete aan te vul met SnapScan.


Vul jou drukkrediete aan met SnapScan

SnapScan is 'n mobiele toepassing wat kontantlose betalings moontlik maak. Doen vooruitbetalings deur SnapScan vir drukkrediete. Instruksies vir betaling via SnapScan kan hier gevind word.


Skandeerdiens vir gedrukte versamelings

Alle personeel en geregistreerde studente mag vra dat gedrukte artikels of hoofstukke uit boeke wat dringend benodig word gratis geskandeer en per e-pos aangestuur word. Dit is 'n vereiste dat die versoek en die gebruik van die skandering aan kopieregvereistes moet voldoen.

Hierdie diens mag via Ask a Librarian of die volgende telefoon-/ e-poskontakbesonderhede aangevra word:

Universiteit Stellenbosch Biblioteek021 808 4883epos
Ingenieurs- en Bosboubiblioteek021 808 4978epos
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Biblioteek
021 938 9159 epos
Musiekbiblioteek 021 808 2337 epos
Teologie Biblioteek021 808 3252epos
Bellvilleparkkampusbiblioteek (USBB) 021 918 4272 epos


Alumni, besoekers en ander nie-universiteitskliente

Kontantfasiliteit is beskikbaar. Sien tariewe hieronder:

Druk: Kopieer: Skandeer: Bindwerk:
A4 swart enkelblad: R0.70
A4 swart dubbelblad: R1.30
A4 kleur enkelblad: R8.00
A4 kleur dubbelblad: R15.00

A4 swart enkelblad: R0.60
A4 swart enkelblad: R1.10
A4 kleur enkelblad: R8.00
A4 kleur dubbelblad: R15.00

Enkel blaaie: R4.00
Bondel blaaie: R7.00 (1–30 bladsye in 1 dokument)
Bondel blaaie: R10.00 (31+ bladsye in 1 dokument)
​Minimum R9.00
Maksimum R20.00 (440 bladsye - kan nie meer as 440bl doen nie.)Maties Copy & Print Shop


'n Maties Copy & Print winkel is in die Neelsie Studentesentrum (Oop: Ma-Vr, 9:00-16:00 | Gesluit: Sa-So).

Dienste

  • Drukwerk, kopieering, en skandering
  • Kontant-fotokopieering
  • Ring bindwerk
  • Laminering

Kontantfasiliteit is beskikbaar. Studente en personeellede kan druk, kopieer of skandeer deur kontant te betaal of hul studente-/personeelkaart te gebruik.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent