Opleiding

'n Raamwerk vir Inligtingsgeletterdheid is saamgestel en aanvaar in 2014 om struktuur te verskaf aan 'n effektiewe inligtingsgeletterdheid opleidingprogram. Die raamwerk beskryf die ontwikkeling van verskillende vlakke van inligtinsgeletterdheidvaardighede.  Dit artikuleer breë indelings en metodes hoe inligtingsgeletterdheid geïntegreer kan word as deel van leer en onderrig. Die volgende ACRL definisie vir Inligtingsgeletterheidid ingesluit in die nuwe aanvaarde raamwerk:

Information literacy is a repertoire of understandings, practices, and dispositions focused on flexible engagement with the information ecosystem, underpinned by critical self-reflection. The repertoire involves finding, evaluating, interpreting, managing, and using information to answer questions and develop new ones; and creating new knowledge through ethical participation in communities of learning, scholarship and practice. (ACRL), June 2014)

Die Biblioteek- en Inligtingsdiens bied ‘n groot verskeidenheid groepopleidingsessies aan in verskillende lokale op kampus, met die hooffokus om die inligtingsvaardighede van alle studente by Universiteit Stellenbosch te bevorder. Een van die belangrikste opleidingslokale vir biblioteekopleiding is die e-lokaal in die JS Gericke Biblioteek.

Die uitkomste van die opleidingsessies is, onder andere:

om studente vaardig te maak in die vind van akademiese inligting, om sodoende navorsingsvaardighede  aan te leer,  ten einde die kwaliteit van akademiese opdragte te verbeter en  ‘n beter bewusyn van plagiaat te ontwikkel. 

Biblioteekopleidingsmoontlikhede vir voorgraadse en nagraadse studente en navorsers

  • Raadpleeg die opleidings- en geleentheidskalender om te sien watter opleidingsessies geskeduleer is vir elke maand van die jaar. Bespreek ‘n spesifieke opleidingsgeleentheid op die opleiding- en geleentheidskalender of raadpleeg die voorgraadse- en nagraadse opleidingprogram vir studente om ‘n lys van al die beskikbare opleidingsessies vir elke spesifieke  teikengroep te besigtig.
  • Een-tot-een opleidingsessies aangebied deur biblioteekpersoneel is ook beskikbaar gedurende biblioteekure, byvoorbeeld by die Helptoonbank in die Leersentrum en by die Inligtingsdienspunte (boonstevloer en onderstevloer) in die JS Gerickebiblioteek en by die takbiblioteke.
  • Afsprake met fakulteits- en takbibliotekarisse is ook beskikbaar gedurende kantoorure. Vra ‘n een-tot-een opleidingsessie by jou fakulteits- of takbibliotekaris aan deur gebruik te maak van Ask a Librarian bo-aan die biblioteektuisblad.

Ander opleidingsgeleenthede vir nagraadse studente

Raadpleeg die steundienste-opleidingskalender vir nagraadse studente. Hierdie ondersteuning- en vaardigheidsontwikkelingswerksessies, kursusse, seminare en konferensies is daarop gemik om nagraadse studente te help om hulle grade binne die vasgestelde tyd te voltooi en om die kwaliteit van hulle navorsing te verbeter.

Aanlyn- opleidingsgidse

Die Hoe kan ek? gids vir aanlyn- opleidingsmateriaal sal jou help om ‘n  bekwame gebruiker van akademiese inligtingsbronne te raak deur op jou eie tyd deur die materiaal wat beskikbaar is te werk. Baie van die opleidingsmateriaal is video-aanbiedings met animasies om die leerervaring meer interessant te maak. Deur die How do I? gids te gebruik sal jy leer hoe om:
  • soektogte uit te voer op SUNSearch (die biblioteek se soekinstument) om sodoende eweknie-geëvalueerde artikels en boeke te vind
  • plagiaat te verstaan
  • kopiereg te verstaan en toe te pas
en nog baie meer.....

Ander aanlyngidse beskikbaar op die tuisblad van die biblioteek