Toegang tot ander universiteitsbiblioteke

Toegang tot ander universiteitsbiblioteke in die Wes-Kaap

Alle geregistreerde studente en personeel van die Universiteit Stellenbosch het toegang tot die ander drie universiteitsbiblioteke in die Wes-Kaap: Kaapstad, Wes-Kaap en die Skiereilandse Universiteit van Tegnologie. Die vier biblioteke vorm saam die Cape Library Consortium (CALICO).
 
Die volgende voorwaardes, opgesom uit die Cape Library Consortium (CALICO) Reciprocal Access and Borrowing Agreement, is van toepassing:
 • Toegang tot CALICO BIBLIOTEKE geskied met ’n personeel- of studentekaart, alhoewel sommige instansies, waar toegang elektronies beheer word, bykomende toegangskaarte kan uitreik.
 • CALICO GEBRUIKERS moet die reëls van die instansie wat hulle besoek, gehoorsaam.

 • CALICO GEBRUIKERS moet by hul tuisbiblioteek (by die instansie waar hulle geregistreer is) opgelei word in die gebruik van die elektroniese katalogus.

 • Toegang tot die elektroniese katalogus van al die CALICO BIBLIOTEKE is beskikbaar by elke student se tuisbiblioteek.

 • Die volgende biblioteke van die Universiteit van Kaapstad is uit die ooreenkoms uitgesluit: Built Environment Library, Bolus Herbarium Library, Hiddingh Hall Library, Institute for Child Health Library en die Music Library.

 • By die Universiteit Stellenbosch is die Bellvillepark Kampus Inligtingsentrum (USBI) uit die ooreenkoms uitgesluit.

Die leen van boeke by ander universiteitsbiblioteke in die Wes-Kaap

Geregistreerde honneurs-, meesters- en doktorale studente en dosente van die Universiteit Stellenbosch kan aangehegte vorm voltooi om by een van die  universiteitsbiblioteke hierbo genoem aansoek om toelating en uitleenvoorregte te doen. Stuur asb. die voltooide vorm via e-pos terug of faks dit na +27 21 808 3723. Vir navrae, kontak +27 21 808 4883. Bronverskaffingspersoneel sal die Details of Referring Library-gedeelte op die vorm voltooi en die vorm terugstuur sodat die kliënt dit na die ander CALICO-biblioteek kan saamneem.
 
Die volgende voorwaardes, opgesom uit die Cape Library Consortium (CALICO) Reciprocal Access and Borrowing Agreement, is van toepassing:
 • CALICO GEBRUIKERS moet die reëls van die instansie waar hulle boeke uitleen, gehoorsaam.

 • CALICO-LENERS moet 'n verwysingsbrief van hul tuisbiblioteek verkry voordat hulle aansoek doen vir uitleenlidmaatskap by 'n CALICO-BIBLIOTEEK.

 • Tuisbiblioteke kan weier om 'n verwysingsbrief aan 'n CALICO-LENER uit te reik indien die biblioteek, weens vorige oortredings of gedrag, nie bereid is om verantwoordelikheid te aanvaar vir daardie persoon se lening nie. In so 'n geval is 'n aansoek tot uitleenlidmaatskap by CALICO-BIBLIOTEKE nie moontlik nie.

 • Uitleenlidmaatskap is slegs geldig vir die akademiese jaar waarvoor CALICO-LENERS by hul tuisinstansies geregistreer is, of slegs vir die huidige akademiese jaar. Daar moet dus aan die begin van elke akademiese jaar weer vir lidmaatskap aansoek gedoen word.

 • Alle uitgeleende items moet aan die CALICO-BIBLIOTEEK waar dit uitgeleen is, terugbesorg word.

 • Die volgende biblioteke van die Universiteit van Kaapstad is nie by die ooreenkoms ingesluit nie: Built Environment Library, Bolus Herbarium Library, Hiddingh Hall Library, Institute for Child Health Library en die Music Library.

 • By die Universiteit Stellenbosch is die Bellvillepark Kampus Inligtingsentrum (USBI) nie by die ooreenkoms ingesluit nie.

Toegang tot en die leen van boeke by Suid-Afrikaanse universiteitsbiblioteke buite die Wes-Kaap

Geregistreerde magister- en doktorale studente en dosente van die Universiteit Stellenbosch kan elektronies aansoek doen om ’n toestemmingsbrief om by ’n universiteitsbiblioteek buite die Wes-Kaap aansoek om toelating en uitleenvoorregte te doen. Hierdie biblioteke is onder andere dié van UNISA en die universiteite van Pretoria, Johannesburg, die Witwatersrand, Vrystaat, Rhodes en KwaZulu-Natal.
 
Die volgende uittreksel uit die Memorandum of Understanding van die Committee for Higher Education Librarians of South Africa (CHELSA) (sien http://www.chelsa.ac.za/) hou verband met die voorwaardes waaronder toestemmingsbriewe verleen word.
 • Each university library is individually responsible for, and will be expected to provide, core library and information services to all its users from undergraduate to research.

 • Each university library must provide fully for the needs of its own undergraduate as well as pre-masters students.

 • The parties agree to make their libraries available to registered Masters and Doctoral students; in terms of the conditions specified.

 • The parties further agree to make their libraries available to one another for use by academic and research staff; in terms of the conditions specified.

 • The above does not preclude individual agreements between member libraries.

 • The institutions will deal with occasional visitors in terms of their established policies.