Home

Page Content

Title
Titel
PageContent


Four seminar rooms the Carnegie Research Commons of the Stellenbosch University Library are available for group bookings by SU students (at masters & doctoral level)  and staff.

Bookings

See Self-help instructions.
Enquiries: +27 21 808 2125


Seminar room 1


Equipment:

Table with seating for 12
Laptop available
Plasma screen
Power docks on the table
Writing board 

Purpose of the facility:

Faculty research group meetings
Conducting small workshops
Conducting small group training sessions
Conducting small group seminars
Meeting facility for Senior Management (Rectorate and Deans) of the University

Availability: 

Monday-Friday 08:00 - 17:00
Maximum period of booking: Three hours per booking
* Arrangements can be made for use of the facility outside of specified hours.


Seminar room 2


Equipment:

Table with seating for 10
Laptops available
Two plasma screens
Videoconferencing equipment
Power docks on the table
Writing board  

Purpose of the facility:

Videoconferencing
Theses defense
Faculty research group meetings
Conducting small workshop
Conducting small group training sessions
Conducting small group seminars
Meeting facility for Senior Management (Rectorate and Deans) of the University

Availability:

Monday - Friday 08:00 - 17:00
Maximum period of booking: Three hours per booking
* Arrangements can be made for use of the facility outside of specified hours.


Seminar rooms 3 & 4


Equipment:

Tables with seating for 4 - 6  in each room
Laptop available
Plasma screen
Wall socket
Writing board

Purpose of the facility:

Consultation sessions by service providers
Small group discussions for masters and doctoral students
Conducting small workshops
Conducting small group training sessions

Availability:

Research Commons opening hours
Maximum period of booking: Three hours per booking
* Arrangements can be made for use of the facility outside of specified hours.
Bladsy Inhoud

Vier seminaarkamers in die Carnegie Navorsingsruimte van die Universiteiteit Stellenbosch Biblioteek is gratis beskikbaar vir groepbesprekings deur US studente (op Magister- en doktorale vlak) en personeel.

Besprekings

Sien Selfhe​lpaanwysings.
Navrae: +27 21 8082125


Seminaarkamer 1


 

Toerusting:

Tafel met 12 sitplekke
Skootrekenaars is beskikbaar 
Plasmaskerm
Kragpunte by tafel
Skryfbord

Doel van die fasiliteit:

Vergaderings van fakulteite se navorsingsgroepe
Hou van klein werksessies
Hou van klein groepopleidingsgeleenthede
Hou van klein werkgroepseminare
Vergaderfasiliteit vir Senior Bestuur (Rektoraat en Dekane) van die Universiteit


Tye beskikbaar:

Maandae tot Vrydae 08:00 - 17:00
Maksimum periode per bespreking: Drie uur
* Reëlings kan getref word vir die gebruik van die fasiliteit buite gespesifiseerde tye.


Seminaarkamer 2


Toerusting:

Tafel met 10 sitplekke
Skootrekenaars is beskikbaar
Twee plasmaskerms
Videokonferensie-toerusting
Kragpunte by tafel 
Skryfbord
 

Doel van die fasiliteit:

Videokonferensies
Verdediging van tesisse
Vergaderings van fakulteite se navorsingsgroepe 
Hou van klein werksessies
Hou van klein groepopleidingsgeleenthede 
Hou van klein werkgroepseminare
Vergaderfasiliteit vir Senior Bestuur (Rektoraat en Dekane) van die Universiteit

Tye beskikbaar:

Maandae tot Vrydae 08:00 - 17:00
Maksimum periode per bespreking: Drie uur
* Reëlings kan getref word vir die gebruik van die fasiliteit buite gespesifiseerde tye.


Seminaarkamers 3 & 4


Toerusting:

Tafel met 4 - 6 sitplekke in elke vertrek
Skootrekenaars is beskikbaar 
Plasmaskerm
Kragpunt  
Skryfbord  

Doel van die fasiliteit:

Konsultasiesessies deur diensverskaffers
Klein groepgesprekke vir magister- en doktorale studente
Hou van klein werksessies
Hou van klein groepopleidingsgeleenthede 

Tye beskikbaar:

Alle tye wat die Navorsingsruimte oop is
Maksimum periode per bespreking: Drie uur
* Reëlings kan getref word vir die gebruik van die fasiliteit buite gespesifiseerde tye.

Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent