Home

Page Content

Title
Titel
PageContent

​​

Marié Roux

Manager: Research Impact and Research Commons

Marié's work experience includes working at the Short Loans and Interlibrary Loans sections of the Library and Information Service. Since 2003 she had been responsible for the coordination of management information and quality assurance and she had been involved in marketing and communication, e.g. the publications of the Library and Information Service. She holds honours degrees in Library and Information Science as well as in Afrikaans and Dutch. In 2008 she attained an MA degree in Afrikaans and Dutch literature. Her research dealt with representation and identity in postcolonial literature. Marié attended the Research Library Academy, organised by the Research Libraries Consortium in South Africa , in 2010. She was the editor of LIASA-in-Touch, the official mouthpiece of the Library and Information Association of South Africa (LIASA), from 2008 to 2012.


Letlao Seloma
Assistant Librarian: Research Commons
Letlao started his librarianship career back in 2015 as an intern at the National Research Foundation under the Knowledge Management Directorate. The internship programme afforded him an opportunity to gain experience in Library and Information Services, Records and Document Management Services and Data Curation Services. Letlao holds an Honours degree in Library and Information Studies. He is  friendly, proactive and always ready to assist. He is a record collector and his interest lies in electronic deep house music.

​Research Assistants


Anjela Adamson

Anjela is completing her PhD in Research Psychology. Her research interests lie in masculinity studies. She is proficient in MS Office and the use of the library databases. She is open and friendly and always willing to assist. Her interests are reading books, going to the gym and drinking wine.

Brian Mandigora

Brian is pursuing a PhD in AgriSciences, focusing on model development for crop yield quality and quantity estimation. He can assist with MS Office, managing references in Mendeley, general MS Word document design, as well as other general enquiries. 


Lloyd Melusi Maphosa

Lloyd is a third year PhD student who studies business history with specific focus on capitalism in the Cape Colony between 1861 and 1902. This is a project he carries in conjunction with the Frontiers of Finance and the Laboratory for the Economics of Africa's Past (LEAP). He is an athletic individual who enjoys outdoor activities in his spare time. He is well acquainted with MS Office, library databases and can assist with IT queries. 


Linda Vanessa Broders
​Linda holds a Master's in Psycholinguistics, and is currently pursuing her PhD. Her research deals with temporal cognition; more specifically how speakers of Afrikaans speak, think and gesture about time. She is proficient in MS Office, working with the library databases and can assist with various IT queries. She is friendly and always willing to assist with the client's needs. Her interests are reading, writing poetry and music, and playing her instruments.
  
Bladsy Inhoud


Marié Roux

Bestuurder: Navorsingsimpak en Navorsingsruimte

Marié se werkservaring sluit posisies by die Reserwe-afdeling en Interbiblioteeklenings van die Biblioteek- en Inligtingsdiens in. Sedert 2003 was sy die koördineerder van bestuursinligting en gehalteversekering, en was sy ook betrokke by bemarking en kommunikasie, bv. die publikasies van die Biblioteek- en Inligtingsdiens. Sy het honneursgrade in beide Biblioteek- en Inligtingkunde en Afrikaans en Nederlands. In 2008 het sy 'n meestersgraad in Afrikaans en Nederlandse letterkunde ontvang. Haar navorsing het gehandel oor representasie en identiteit in postkoloniale letterkunde. Marié het in 2010 die Biblioteekakademie van die Suid-Afrikaanse Konsortium van Navorsingsbiblioteke bygewoon. Sy was die redakteur van LIASA-in-Touch, die amptelike mondstuk van die Biblioteek- en Inligtingsvereniging van Suid-Afrika (LIASA), vanaf 2008 tot 2012. 


Letlao Seloma

Assistent-Bibliotekaris: Navorsingsruimte

Letlao het sy loopbaan as 'n bibliotekaris begin as 'n intern by die Nasionale Navorsingsraad in 2015, spesifiek by die Kennis​bestuur​ Direktoraat. Die internskapsprogram het vir Letlao 'n geleentheid geskep om ervaring op te doen in Biblioteek- en Inligtingsdienste, Rekords en Dokumentbestuurdienste en Databewaringsdienste. Letlao het 'n Honeursgraad in Biblioteek- en Inligtingkunde. Hy is vriendelik, proaktief en altyd bereid om te help. Hy ​is 'n versamelaar van langspeelplate en stel belang in elektroniese "deep house" musiek.

Navorsingsassistente


Anjela Adamson

Anjela is tans besig met haar PhD in Navorsingsielkunde. Haar navorsingsbelangstellings lê in manlikheidstudies. Sy is vaardig in MS Office en die gebruik van die biblioteekdatabasisse. Sy is vriendelik en altyd bereid om te help. Haar gunsteling aktiwiteite is lees, om die gimnasium te besoek en wyn te drink.

Brian Mandigora

Brian is besig met sy PhD in AgriWetenskappe en fokus op die ontwikkeling van ‘n model om oeskwaliteit en -hoeveelheid te skat. Hy kan studente help met MS Office-produkte, verwysings in Mendeley, dokumentontwerp in MS Word en algemene navrae. 

 

Lloyd Melusi Maphosa

Lloyd is 'n derdejaar PhD student wie besigheids geskiedenis bestudeer met 'n spesifieke fokus op kapitalise in die Kaapse Kolonie van 1861 en 1902. Hierdie projek is deel van die Frontiers of Finance en die Laboratory for the Economics of Africa's Past (LEAP) projekte. Hy is ‘n aktiewe persoon wat buitemuurse aktiwiteite geniet. Hy is vertroud met MS Office, die biblioteek se databasisse en kan studente help met IT verwante navrae.


Linda Vanessa Broders
Linda het 'n Meestersgraad in Psigolin​guistiek en is tans besig met haar PhD. Haar navorsing fokus op hoe Afrikaanssprekendes praat, dink, en gebare maak oor die begrip "tyd". Sy is vaardig in MS Office, biblioteekdatabasisse, en kan help met verskeie IT-verwante navrae. Sy is vriendelik en altyd bereid om klië​nte help met enige navraag. Sy hou van lees, poësie en musiek skryf, en haar musiekinstrumente speel.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent