Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
​The momentum for the creation of the Research Commons was set-off by funding from the Carnegie Corporation of New York (CCNY). CCNY funded the Research Libraries Consortium in South Africa. There were three different components in the Consortium which included the development of specialised facilities (the physical construction of a Research Commons), shared technologies and highly-trained professional librarians. Each of these components was considered significant in growing a new core group of researchers in South Africa.

The University recognised the potential of a highly sophisticated postgraduate research environment supporting its mission of increasing postgraduate throughput and research output by contributing more than eighty percent of the funds for the construction of the Research Commons. This cutting-edge and stimulating environment is supported by the development of a core group of skilled research librarians, as well as improved access to information resources via the federated search tool, SUNSearch.


Optimal support and facilitation of the research process

"Provide institutional support to sustain and grow, monitor and report research output and quality in order to improve our standing at national and international levels - the major focus is on acquisition of resources and infrastructure." (Strategic Plan for the Environment of the Vice-Rector Research, 2009)

"Develop the Library as a vibrant and inviting physical and virtual space that will promote collaboration, social networking, as well as private study and reflection. - Continue to grow postgraduate and researcher learning spaces such as that of a state-of-the-art Research Commons that provides specialised and focused support to such user communities." (Goal and action plan, Strategic Directions 2010-2015 of the Library and Information Service).

Bladsy Inhoud
Aanvanklike befondsing vir die Navorsingsruimte is deur die Carnegie-korporasie van New York (CCNY) voorsien. Die CCNY het die Konsortium van Navorsingsbiblioteke in Suid-Afrika befonds. Die Konsortium het uit drie komponente bestaan: die ontwikkeling van gespesialiseerde fasiliteite (die fisiese inrigting van 'n Navorsingsruimte), gedeelde tegnologieë en goedopgeleide professionele bibliotekarisse. Daar is verwag dat elkeen van hierdie komponente 'n betekenisvolle rol sou speel in die ontwikkeling van 'n nuwe kerngroep van navorsers in Suid-Afrika.

Uit erkenning vir die potensiaal van 'n hoogs gesofistikeerde nagraadse navorsingsomgewing om die Universiteit se missie van verhoogde nagraadse deurvloei en 'n verhoogde navorsingsuitset te ondersteun, het die Universiteit meer as 80% van die befondsing vir die inrigting van die Navorsingsruimte voorsien. Die stimulerende brandpuntomgewing wat deur die Navorsingsruimte aan die US voorsien word, word ondersteun deur die ontwikkeling van 'n kerngroep van bekwame navorsingsbibliotekarisse, sowel as verbeterde toegang tot inligtingshulpbronne deur middel van die gefedereerde soekhulpmiddel, SUNSearch.

Optimale ondersteuning en fasilitering van die navorsingsproses

"Voorsien institusionele ondersteuning vir die volhouding, groei, monitering en rapportering van navorsingsuitsette en -kwaliteit om ons aansien op nasionale en internasionale vlakke te verbeter - die hooffokus is op die verkryging van hulpbronne en infrastruktuur." (Strategiese Plan vir die Omgewing van die Vise-Rektor Navorsing, 2009)

"Ontwikkel die Biblioteek as 'n lewendige en aanloklike fisiese en virtuele ruimte wat samewerking, sosiale netwerkvorming, asook privaatstudie en nadenke sal bevorder. Gaan voort om leerruimtes vir nagraadse studente en navorsers te ontwikkel wat gespesialiseerde en gefokusde ondersteuning aan sodanige gebruikersgemeenskappe bied, soos 'n Navorsingsruimte wat met die voorste tegnologie toegerus is." (Doelwit en aksieplan, Strategiese rigtings 2010-2015 van die Biblioteek- en Inligtingsdiens).
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent