Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
Interlibrary loans is a service available to SU registered students and staff to request books and articles, not available at the libraries of the SU Library and Information Service. Documents are requested from South African and international libraries. 


How do I request an interlibrary loan?

If you are a registered SU student/staff member and have the reference for the item you need, complete the online interlibrary loan request form to submit a request.

National cost

Free of charge

International cost

Articles: free of charge
Book chapters: R150 per chapter
Books: R500 per book
Payment procedure: Students pay in cash; staff may pay by completing and returning the requisition form.

Contact us

​​Stellenbosch University Library

Lorenda Boyd  |  Tel: +27 21 808 4872 


Branch libraries

Medicine & Health Sciences Library
Tracey Louw  |  Tel: +27 21 938 9492

Engineering & Forestry Library
Natashia Arendse  |  Tel: +27 21 808 4604

Music Library
Sonette le Roux  |  Tel: +27 21 808 2337

USBL (Bellville Park Campus Library)
Alna Marais  |  Tel: +27 21 918 4273


Information for other libraries

Items available for interlibrary loan

 • Photocopies of journal articles, conference papers and chapters of books.
 • Books may be requested by South African libraries (we do not lend books to international libraries).
 • The SUNScholar URL of SU Master's and Doctoral theses will be supplied free of charge to requesting libraries, both national & international.
 • We do not lend audio-visual material to requesting libraries.

Document delivery method

 • Article Exchange, a software tool, will be applied as the standard electronic means for delivery of articles.
 • Fax or mail delivery is acceptable in cases where the requesting or supplying library does not have the necessary facilities to receive or transmit articles electronically.
 • Books will be posted by mail or can be collected by the requesting library.

Loan & renewal periods

 • The loan period of a book is 8 weeks.
 • No renewal is possible.
 • Requesting libraries will be blacklisted if they do not respond to recall notices or invoices.
 • The requesting library is responsible for the replacement of a lost or damaged book.

Tariffs

 • Unless libraries have a reciprocal free of charge agreement, fees as determined by the National Library of  South Africa (NLSA), will be charged for interlibrary loan documents.
 • Photocopies exceeding the normal standard will be charged for, according to the NLSA price structure.
 • The tariffs for documents to be sent by fax, as determined by the NLSA, will be applicable unless libraries have a reciprocal agreement.
 • National coupons are acceptable for payment by non-online libraries. 
 • The rate for journal articles or book chapters for international requesters is $20.00.
 • IFLA vouchers and IFM are accepted.
Bladsy Inhoud
Interbiblioteeklenings is ‘n diens vir US-geregistreerde studente en personeel wat gebruik kan word om boeke en artikels, wat nie by die biblioteke van die US Biblioteek- en Inligtingsdiens beskikbaar is nie, aan te vra.  Dokumente word van Suid-Afrikaanse en internasionale biblioteke aangevra.


Hoe vra ek 'n interbiblioteeklening aan?

Indien jy ‘n geregistreerde US-student/-personeellid is en jy die verwysing het vir die item wat jy benodig, voltooi die aanlyn aanvraagvorm vir interbiblioteeklenings om ‘n aanvraag te stuur.

Nasionale koste

Gratis

Internasionale koste

Artikels: Gratis
Hoofstukke uit boeke: R150 per hoofstuk

Boeke: R500 per boek
Betalingsprosedure: Studente betaal kontant; personeel kan betaal deur die rekwisisievorm te voltooi en terug te stuur.

Kontak ons

Universiteit Stellenbosch Biblioteek
Lorenda Boyd
  |  Tel: +27 21 808 4872 


Takbiblioteke

Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek
Tracey Louw  |  Tel: +27 21 938 9492

Ingenieurs- & Bosboubiblioteek
Natashia Arendse  |  Tel: +27 21 808 4604

Musiekbiblioteek
Sonette le Roux  |  Tel: +27 21 808 2337

USBB (Bellvilleparkkampusbiblioteek)
Alna Marais  |  Tel: +27 21 918 4273


Inligting vir ander biblioteke

Items beskikbaar vir interbiblioteeklenings

 • Fotokopieë van tydskrifartikels, konferensie-dokumente en hoofstukke uit boeke.
 • Boeke mag deur Suid-Afrikaanse biblioteke aangevra word (ons leen nie boeke aan internasionale biblioteke nie).
 • Die SUNScholar URL van US-meesters en doktorale tesisse sal gratis aan aanvraagbiblioteke, beide nasionaal en internasionaal, verskaf word.
 • Ons leen geen oudiovisuele items aan biblioteke nie.

Dokumentleweringsmetode

 • Article Exhange (‘n sagtewareprogram) is die standaard elektroniese leweringsmetode vir artikels.
 • Faks- of posaflewering is aanvaarbaar in gevalle waar biblioteke nie die nodige geriewe het om artikels elektronies te stuur of te ontvang nie.
 • Boeke word per pos gestuur of kan deur die aanvraagbiblioteek afgehaal word.

Uitleen- & hernuwingstydperk

 • Die leentydperk van ‘n boek is 8 weke.
 • Geen hernuwing word toegestaan nie.
 • Biblioteke sal op ‘n swartlys geplaas word indien hulle nie ag slaan op herroepkennisgewings of rekeninge nie.
 • Die aanvraagbiblioteek is vir die vervanging van ‘n verlore of beskadigde boek verantwoordelik.

Tariewe

 • Tensy biblioteke ‘n wedersydse geen-tarief-ooreenkoms het, sal fooie soos vasgestel deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Biblioteek (SANB) vir interleningsdokumente gehef word.
 • Betaling, volgens die SANB se prysstruktuur, sal op fotokopieë wat die normale standaard oorskry, gehef word.
 • Tensy biblioteke ‘n wedersydse ooreenkoms het, sal tariewe vir dokumente wat per faks gestuur word gehef word soos bepaal deur die SANB.
 • Biblioteke wat nie aanlyn is nie, mag nasionale koeponne as betaling gebruik.
 • Die tarief vir tydskrifartikels of hoofstukke uit boeke vir internasionale versoeke is $20.00.
 • IFLA-bewyse en IFM word aanvaar.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent