Home

Page Content

Title
Titel
PageContent
Interlibrary loans is a service available to registered students and staff to request books and articles, not available at the libraries of the Stellenbosch University Library and Information Service. Documents are requested from South African libraries as well as international libraries. 


How do I request an interlibrary loan?

Use the online ILL request form to submit a request if you are a registered SU student/staff member and have the reference for the item you need. Also to be used for international requests.

National cost

Free of charge

International cost

Articles: free of charge
Book chapters: R150 per chapter
Books: R500 per book
Staff may pay by completing and returning the requisition form


Contact Us

​​Stellenbosch University Library

Lorenda Boyd  |  Tel: +27 21 808 4872 


Branch libraries

Medicine & Health Sciences Library
Tracey Louw  |  Tel: +27 21 938 9492

Engineering & Forestry Library
Natashia Arendse  |  Tel: +27 21 808 4604

Music Library
Sonette le Roux |  Tel: +27 21 808 2337

USBL (Bellville Park Campus Library)
Alna Marais  |  Tel: +27 21 918 4273

Information for other libraries

Material available for interlibrary loan

 • Photocopies of journal articles, conference papers and chapters of books.
 • Books may be requested by South African libraries (we do not lend books to international libraries).
 • The SUNScholar URL of SU Master's and Doctoral theses will be supplied free of charge to requesting libraries, both national & International.
 • We do not lend audio-visual material to requesting libraries.

Document Delivery Method

 • Article Exchange, a software tool, will be applied as the standard electronic means for delivery of articles.
 • Fax or mail delivery will be acceptable in cases where the requesting or supplying library does not have the necessary acilities to receive or transmit articles electronically.
 • Books will be posted by mail or can be collected by the requesting library.

Loan & Renewal Periods

 • The loan period of a book is 8 weeks.
 • No renewal is possible.
 • Requesting libraries will be blacklisted if they do not respond to recall notices or invoices.
 • The requesting library is responsible for the replacement of a lost or damaged book.

Tariffs

 •  Unless libraries have a reciprocal free of charge agreement, fees as determined by the National Library of  South Africa (NLSA), will be charged for interlibrary loan documents.
 • Photocopies exceeding the normal standard will be charged for, according to the NLSA price structure.
 • The tariffs for documents to be sent by fax, as determined by the NLSA, will be applicable unless libraries have a reciprocal agreement.
 • National coupons are acceptable for payment by non-online libraries. 
 • The rate for journal articles or book chapters for International requesters is $20.00.
 • IFLA vouchers and IFM are accepted.
Bladsy Inhoud
Interbiblioteeklenings is ‘n diens vir geregistreerde studente en personeel wat gebruik kan word om boeke en artikels, wat nie by die biblioteke van die Universiteit Stellenbosch se Biblioteek- en Inligtingsdiens beskikbaar is nie, aan te vra.  Dokumente word van Suid-Afrikaanse biblioteke, so wel as internasionale biblioteke aangevra.


Hoe vra ek 'n interbiblioteeklening aan?

Gebruik die aanlyn e-IBL aansoekvorm om ‘n aanvraag te doen indien jy ‘n geregistreerde US student/personeellid is en jy het die verwysing vir die item wat jy benodig. Gebruik ook hierdie vorm vir internasionale aanvrae.

Nasionale koste

Gratis

Internasionale koste

Artikels: Gratis
Hoofstukke uit boeke: R150 per hoofstuk
Boeke: R500 per boek
Personeel kan betaal deur die rekwisisievorm te voltooi en terug te stuur

Kontak Ons

Universiteit Stellenbosch Biblioteek

Lorenda Boyd  |  Tel: +27 21 808 4872 


Takbiblioteke

Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe
Tracey Louw  |  Tel: +27 21 938 9492

Ingenieurs- & Bosboubiblioteek
Natashia Arendse  |  Tel: +27 21 808 4604

Musiekbiblioteek
Sonette le Roux |  Tel: +27 21 808 2337

USBB (Bellvilleparkkampusbiblioteek)
Alna Marais  |  Tel: +27 21 918 4273

Inligting vir ander biblioteke

Items beskikbaar vir interbiblioteeklenings

 • Fotokopieë van tydskrifartikels, konferensie dokumente en hoofstukke uit boeke.
 • Boeke mag deur Suid-Afrikaanse biblioteke aangevra word (ons leen nie boeke aan internasionale biblioteke nie).
 • Die SUNScholar URL van US meesters en doktorale tesisse sal gratis aan aanvraende biblioteke, beide nasionaal en internasionaal, verskaf word.
 • Ons verskaf geen oudiovisuele items aan biblioteke nie.

Dokumentleweringsmetode

 • Article Exhange (‘n sagteware program) is die standaard elektroniese leweringsmetode van artikels.
 • Faks of posaflewering is aanvaarbaar in gevalle waar biblioteke nie die nodige geriewe het om artikels elektronies te stuur of te ontvang nie.
 • Boeke word per pos gestuur of kan ook deur die aanvraagbiblioteek afgehaal word.

Uitleen- en hernuwingstydperk

 • Die leentydperk van ‘n boek is 8 weke.
 • Geen hernuwing word toegestaan nie.
 • Biblioteke sal op ‘n swartlys geplaas word indien hulle nie ag slaan op herroepkennisgewings of -rekeninge nie
 • Die aanvraagbiblioteek is verantwoordelik vir die vervanging van ‘n verlore of beskadigde boek.

Tariewe

 • Tensy biblioteke ‘n wedersydse geen-tarief-ooreenkoms het, sal fooie soos vasgestel deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Biblioteek (SANB) vir interleningsdokumente gehef word.
 • Betaling, volgens die SANB se prysstruktuur, sal op fotokopieë wat die normale standaard oorskry, gehef word.
 • Tensy biblioteke ‘n wedersydse ooreenkoms het, sal tariewe vir dokumente wat per faks gestuur word gehef word soos bepaal deur die SANB.
 • Biblioteke wat nie aanlyn is nie, mag nasionale koeponne as betaling gebruik.
 • Die tarief vir tydskrifartikels of hoofstukke uit boeke vir internasionale versoeke is $20.00.
 • IFLA-bewyse en IFM word aanvaar.
Approval Status Approved
Attachments
Content Type: sunpagecontent